Žiadosť č. 5

 • Otázka:
  Chcela by som Vás požiadať o nasledujúce údaje: -počet kontrol a charakteristika kontrolných zistení v oblasti kontroly rizika v rokoch 2008 - 2013 -počet kontrol a charakteristika kontrolných zistení v oblasti výkonnosti v rokoch 2008 - 2013 -počet kontrol a kontrolných zistení v oblasti verej.obstáravania tovarov prác a služieb -aktualna organizačná štruktúra Útvaru hlav. kontrolóra VÚC k 1.1.2013 vrátane organizačnej schémy -všetky platné riadiace a organ.smernice, interné predpisy, ktoré upravujú činnosť Hlavného kontrolóra a Útvaru hlav. kontrolóra k 1. 1. 2013 -aktuálne a platné zásady kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra VÚC -správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra VÚC za rok prvý a druhý polrok 2013

  -plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2014

  Odpoveď: 
  ÚHK ŽSK nevykonáva špeciálne zamerané kontroly na kontrolu rizika alebo kontrolu výkonnosti. ÚHK ŽSK vykonáva len následnú finančnú kontrolu, v rámci ktorej vykonáva aj kontrolu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými prostriedkami a kontroly dodržiavania VZPP a kontrolu uznesení Zastupiteľstva ŽSK. Počet kontrol a formulácia kontrolných zistení sa nachádzajú v jednotlivých správach o činnosti za daný polrok: 
  kontrolné zistenia: tabuľka č. 2
  počet kontrol: tabuľka č. 1
  počet zistení: tabuľka č. 3

  Plán činnosti bol schválený v novembri 2014, ale vo februári bude predkladaná zmena
  Smernice na činnosť ÚHK ŽSK boli schvaľované v roku 2002 a novela v roku 2004 a odvtedy sa žiaľ nemenili: Zásady kontrolnej činnosti
  pôvodné zásady sú v prílohe.
  Projekt organizácie riadenia ÚHK bol schvaľovaný v decembri 2002 s 2 oddeleniami - je v prílohe - odvtedy bola schválená viackrát zmena štruktúry ÚHK ŽSK Čo sa týka organizačnej štruktúry posledná zmena bola schválená Zastupiteľstvom ŽSK v decembri 2012 s platnosťou od 1.1.2013 - štruktúra je uvedená v priloženej dôvodovej správe. 
  Úlohy ÚHK v smernici 81/2010 pod bodom P. na str. 24
  Organizačná štruktúra zatriedenie v systéme ŽSK - na strane Zastupiteľstva ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky