Žiadosť č. 48

 • Otázka:
 1. Odkedy (rok) sa Vášmu samosprávnemu kraju poskytujú dotácie na regeneráciu/revitalizáciu sídiel/verejných priestranstiev (alebo na podobné účely ako súčasný nástroj ROP, Prioritná os 4., Opatrenie 4.1.)? Otázka a ďalšie nie sú zamerané na Program obnovy dediny.
 2. Kto na Slovensku poskytuje tieto dotácie, resp. kto vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu (nenávratný finančný príspevok)? Ak to nie je po celý čas tá istá právnická osoba, prosím definovať obdobie.
 3. Kto na úrade samosprávneho kraja riadi, resp. spolupracuje na riadení procesov súvisiacich s poskytovaním týchto dotácií? 
 4. Koľko finančných prostriedkov bolo Vášmu samosprávnemu kraju poskytnutých na tieto účely za dobu poskytovania dotácií? Prosím údaje po krajoch a rokoch. Súčasne prosím informáciu, či ide o úhrnné finančné prostriedky, alebo či ide o výlučne o prostriedky EU, bez prostriedkov štátu a obce. 
 5. Koľko obcí Vášho samosprávneho kraja bolo prijímateľmi vyššie uvedených dotácií? Prosím údaje po rokoch.

 • Odpoveď: 

 1. Žilinskému samosprávnemu kraju nie sú poskytované žiadne finančné prostriedky z EÚ na regeneráciu sídiel. ŽSK je v systéme riadenia sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, ktorý vykonáva časť úloh delegovaných RO. Poskytovateľom pomoci je riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prehľad všetkých výziev je dostupný na: http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy
 2. Riadiacim orgán pre Regionálny operačný program (ROP) v programovom období 2007-2013 je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré vyhlasuje výzvy na regeneráciu sídiel (web stránka RO pre ROP www.ropka.sk) v spolupráci so samosprávnymi krajmi ako sprostredkovateľskými orgánmi.
 3. ŽSK je, na základe Splnomocnenia o delegovaní právomocí, Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacim orgánom pre 3 decentralizované opatrenia ROP (jedným z decentral. opatrení je aj opatrenie 4.1 – regenerácia sídiel)
 4. Údaje o fin. prostriedkoch dostupné na: http://www.zask.sk/sk/samosprava/odbor-so-ro-rop/zoznam-prijimatelov.html
 5. 73 obcí a miest Žilinského kraja a 4 obce (v rámci protipovodňovej výzvy), zoznam obcí je zverejnený na: http://www.zask.sk/sk/samosprava/odbor-so-ro-rop/zoznam-prijimatelov.html (opatrenie 4.1 - regenerácia sídiel – oblasť podpory 4.1a a oblasť podpory 4.1a_povodne)