Žiadosť č. 45

 

  • Otázka:

    V súvislosti s novou povinnosťou poskytovateľov sociálnej služby komunitné centrá (§ 24d) v novele Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov registrovať by som si dovolil požiadať vás o informáciu:
  1. Koľko poskytovateľov začalo ku dňu 1.7.2014 proces registrácie komunitného centra vo vašom vyššom územnom celku ?
  2. Koľko poskytovateľov ku dňu 1.7.2014 proces registrácie úspešne ukončilo ?
  • Odpoveď:
  1. Žiadosť o zápis do registra (druh sociálnej služby – komunitné centrum) podali ku dňu 1.7.2014 - 3 poskytovatelia sociálnych služieb (mesto Žilina, mesto Liptovský Mikuláš, mesto Dolný Kubín).
  2. Ku dňu 1.7.2014 sú v registri (druh sociálnej služby – komunitné centrum) zapísaní - 2 poskytovatelia sociálnych služieb.  1 poskytovateľ sociálnej služby je t.č. v procese registrácie.