Žiadosť č. 42

 

 • Otázka:

  Žiadam Vás o informácie k regionálnej samospráve ohľadom financovania kraja, zdravotníctva, školstva, kultúry, dopravy, územného plánovania, životného prostredia.
 • Odpoveď: 

  Financovanie VÚC sa riadi týmito zákonmi:

  ·         Zákon č. 523/2004 Z. z., č. 583/204 Z. z., č. 564/2004 Z. z., č. 582/2004 Z. z.                ( časť daň z motorových vozidiel ).
  ·         Odbor Školstva a Športu má ešte svoje predpisy:

  Za OŠaŠ Vám môžeme odporučiť vypracované koncepčné dokumenty na roky 2014-2017, 2010- 2013, 2007- 2009, ktoré Vám určite poskytnú potrebné informácie na spracovanie Vašej diplomovej práce. V dokumentoch je spracovaná samostatná kapitola o financovaní stredných škôl a školských zariadení, vypracovaná podrobná analýza, nájdete tam aj informácie o analýze súčasného stavu, stratégie na nasledujúce roky a informácie ktoré sa týkajú všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, rozvoja školských zariadení a podobne. Do povedomia dávame aj Všeobecne záväzné nariadenia č. 27/2011 o poskytovaní príspevkov základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom neštátnych základných umeleckých škôl, neštátnych jazykových škôl a neštátnych školských zariadení na území ŽSK a  č. 15/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach. Súčasný systém financovania škôl a školských zariadení upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2004.
  Odporúčame Vám aj webovú stránku MŠVVaŠ SR, kde nájdete informácie ohľadom normatívneho financovania.
  Legislatíva ako aj všeobecne záväzné nariadenia prechádzajú zmenami, ktoré je potrebné sledovať.

  Odporučené webové stránky:
  https://www.minedu.sk/financovanie/
  http://www.zask.sk/sk/dokumenty-oznamy/dokumenty/smernice-vseobecne-zavazne-nariadenia-zsk/
  http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-skolstva-sportu/koncepcne-dokumenty/1/
  http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-skolstva-sportu/odbor-skolstva-sportu.html