Žiadosť č. 40

 

 • Otázka: 

  Žiadame Vás o vydanie stanoviska pre potreby vydania stavebného povolenia na realizáciu stavby: Predĺženie verejného vodovodu DN 100 v dĺ. 108, 8 m k lokalite určenej na výstavbu rodinných domov a Združená kanalizačná prípojka DN 200 dĺ. 106,0 m na odvedenie splaškových odpadových vôd z riešenej lokality. Miesto stavby: Dolný Hričov, parc. č.941, 942, 944, 947/3, 559, k. ú. Dolný Hričov
   
 • Odpoveď:

  Predmetná stavba: „Predĺženie verejného vodovodu DN 100, v dĺžke 108,0 m k lokalite určenej na výstavbu rodinných domov a Združená kanalizačná prípojka DN 200, v dĺžke 106,0 m na odvedenie splaškových odpadových vôd z riešenej lokality“ sa netýka cesty II. ani III. triedy, ktorých v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky 35/1984 Zb. je Žilinský samosprávny kraj vlastníkom a Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja správcom, preto jej riešenie nie je v našej kompetencii. Stavba bude umiestnená na miestnej komunikácií, ktorá je vo vlastníctve obce Dolný Hričov.
  Rovnako pozemky, na ktorých bude stavba umiestnená nie sú vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja. Pozemky: par. KN-C č. 941 a 942, v k. ú. Dolný Hričov, nie sú majetkovo-právne vysporiadané, nie je k nim založený list vlastníctva a pozemky: par. KN-C č. 644, 647/3 a 559, v k. ú. Dolný Hričov, sú vo vlastníctve obce Dolný Hričov.
  V prílohe posielame mapu lokalizácie stavby, na ktorej vidieť, že cesta III. triedy ide mimo trasy plánovaného predĺženia verejného vodovodu.
  So žiadosťou sa odporúčame obrátiť na obec Dolný Hričov, ktorá je kompetentná v tejto veci.