Žiadosť č. 39

 

 • Otázka:

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Vás žiadam o zaslanie nasledovnej informácie:
  Žiadam Vás o zaslanie všetkých žiadostí o súkromné základné školy a súkromné základné umelecké školy vo Vašom samosprávnom kraji, vrátene zaslania žiadostí rôznych prevodov mestských škôl na fyzické osoby od roku 2010 po dátum 01.05.2014 ktoré Vám boli zaslané. Taktiež Vás žiadam o zaslanie, sprístupnenie aké boli odpovede na tieto žiadosti, t.j. sprístupnenie spisového materiálu, ktorý ste zasielali žiadateľovi o súkromnú školu a súkromnú základnú umeleckú školu alebo žiadateľovi o prevod školy vo Vašej pôsobnosti samosprávneho kraja na fyzickú osobu. V prípade, že predmetných žiadostí je viac ako 40 a vynaložili by ste väčšie úsilie na spracovanie mojej žiadosti, bude postačovať zverejnenie len za roky 2011, 2012 po dátum 01.05.2014. V prípade ak nedisponujete niektorou z požadovaných informácii, žiadam Vás o preposlanie žiadosti organizáciám vo Vašej pôsobnosti, ktoré s danou informáciu disponujú. 

 • Odpoveď:

  Žiadate nás o „zaslanie všetkých žiadostí o súkromné základné školy a súkromné základné umelecké školy v našom samosprávnom kraji, vrátane zaslania žiadostí rôznych prevodov mestských škôl na fyzické osoby od roku 2010 po dátum 01.05.2014, ktoré nám boli zaslané.“ Taktiež nás žiadate o zaslanie odpovedí na tieto žiadosti.
  Vzhľadom na vyššie uvedené Vám oznamujeme, že v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete stredné školy a v zmysle § 9 ods. 2 písm. a) uvedeného zákona samosprávny kraj pri výkone samosprávy zariaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete základné umelecké školy. Základné školy patria do pôsobnosti obcí/miest.
  Samosprávny kraj nemá kompetenciu vyjadrovať sa k vzniku, resp. prevodu základných škôl. Uvedenú kompetenciu má v pôsobnosti obec/mesto.
  Na Úrad Žilinského samosprávneho kraja nebola doručená žiadna žiadosť o prevod mestských škôl na fyzické osoby a rovnako nebol uskutočnený žiadny prevod školy v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja na fyzickú osobu. V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja nie je zriadená žiadna základná umelecká škola.