Žiadosť č. 34

 

 • Otázka:

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o: sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom – adresa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, IČO právnickej osoby), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami, a ktoré v období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia. Žiadame uviesť výšku poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.

 • Odpoveď: 
 1. Kia Motors Slovakia, s.r.o.
  Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
  013 01 Teplička nad Váhom
  IČO: 35876832 
  Na budovanie cyklotrasy Hrad Budatín - Hrad Strečno - 50 000 €.
 2. Stredoslovenská energetika, a.s.
  Pri Rajčianke 8591/4B
  010 47 Žilina
  IČO: 36403008 
  Na podporu a zachovanie kultúrnych pamiatok v meste Žilina - 7 000 €.
 3. Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.
  Pri Rajčianke 2927/8
  010 47 Žilina
  IČO: 36442151 
  Na podporu vzdelávania vo forme workshopov so zameraním na architektúru a umenie - 6 000 €.