Žiadosť č. 29

 

  • Otázka:
    Zaujímali by ma všetky dostupné materiály o environmentálnych dopadoch pripravovaného projektu ZOH hier Krakov 2022, počnúc akýmikoľvek plánovanými priamymi zásahmi do chránených území, či už pri rozširovaní zjazdoviek, výstavbe komunikácií, podpornej infraštruktúry a pod., ako aj akékoľvek predpokladané nepriame vplyvy, ako napríklad odhad vývoja škodlivých emisií vo vode a vzduchu, hlukového zaťaženia, migrácie zvierat a pod.
     
  • Odpoveď:

Informácie o predpokladaných dopadoch ZOH Krakov 2022 na dotknuté územie Slovenskej republiky


- Na území SR budú v rámci spoločnej kandidatúry realizované súťaže v zjazdovom lyžovaní v existujúcom stredisku Jasná – Nízke Tatry.  Areál je už v súčasnosti takmer pripravený a po menších úpravách bude schopný súťaže v zjazdových disciplínach organizovať. 
- Ambíciou slovenskej strany pri projekte spoločnej kandidatúry ZOH Krakov 2022  je zabezpečenie tzv. environmentálne priateľského olympijského podujatia, pričom zo strany majiteľa strediska sa bude jednať o investíciu, ktorá zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj existujúcich športových areálov moderného lyžiarskeho strediska spĺňajúceho olympijské parametre pri plnom rešpektovaní environmentálnych požiadaviek. Verejné zdroje nebudú investované do rozvoja strediska, ale na modernizáciu a zlepšenie verejnej infraštruktúry v území (dopravná, zdravotnícka, vzdelávacia, ...). Finančné prostriedky vynaložené v rámci samotnej organizácie podujatia budú použité na vybudovanie dočasnej infraštruktúry pre divákov, športovcov, média, bezpečnostné zložky a pod., t.j. nejedná sa o trvalé stavby v území.
- Všetky plánované investície zo súkromných aj verejných zdrojov sú pripravované tak, aby, v prípade, že sa nejedná o dočasné stavby, boli po skončení ZOH naďalej využívané obyvateľmi a návštevníkmi územia.

Na základe doterajších analýz Slovenského prípravného výboru ZOH Krakov 2022, jej komisií, spolupracujúcich ministerstiev a relevantných subjektov, boli v súvislosti s potenciálnym organizovaním alpských lyžiarskych disciplín identifikované 2 významnejšie  investície podliehajúce v zmysle platnej legislatívy SR posudzovaniu vplyvov na ŽP – obe boli uvedené už v Správe č.1 o stave prípravy kandidatúry, ktorú Vláda SR vzala na vedomie Uznesením č. 641/2013:
- Dobudovanie zjazdovky FIS II so zasnežovaním - bola identifikovaná potreba zabezpečiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zapracovanie zámeru do Zmien a doplnkov č.1  Územného plánu obce Demänovská Dolina, pričom tie bude taktiež nevyhnutné podrobiť konaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- Protipožiarna cesta Repiská do lokality Biela Púť (v prípade konania ZOH sa predpokladá jej dobudovanie v zmysle informácií uvedených v Správe č. 2 vzanej na vedomie Vládou SR Uznesením č. 96/2014) - vzhľadom na svoju dĺžku nie je navrhovaná komunikácia priamo predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, avšak vzhľadom k tomu, že sa nachádza v Chránenom vtáčom území Nízke Tatry (SKCHVÚ 018), bude nevyhnutné pri jej príprave a následnej výstavbe v plnej miere zohľadniť environmentálne požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Preto, ak podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny môže mať navrhovaná komunikácia buď samostatne, alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo dokumentom významný vplyv na spomínané chránené vtáčie územie, bude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.


Žiadne ďalšie trvalé investície neboli  v procese prípravy kandidatúry identifikované.
V preloženej Správe č. 1 bolo jasne uvedené, že počas prípravy kandidatúry bude potrebné počítať s dostatočnou časovou rezervou na vykonanie posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov a to aj vzhľadom k tomu, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie musí byť uskutočnené pred rozhodnutím o ich umiestnení, resp. pred ich povolením podľa osobitných predpisov, nakoľko podľa § 38 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov nemôže povoľujúci orgán bez priloženia záverečného stanoviska k činnosti vydať rozhodnutie podľa osobitných predpisov o povolení navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom posudzovania. 
Ako bolo uvedené v Spáve č. 2, dopady na životné prostredie je možné predpokladať najmä pri organizovaní/realizácii samotného podujatia. Tieto dopady však v doterajšej etape prípravy kandidatúry nebolo možné presne identifikovať a kvantifikovať vzhľadom na špecifické požiadavky Medzinárodného olypijského výboru týkajúce sa jednotlivých športovísk pre organizovanie zimných olympúijskych hier. V súčasnosti má SPV ZOH Krakov 2022 skompletizované dostatočné podklady a dáta pre vyhodnotenie príp. dopadov podujatia na životné prostredie a zadal spracovanie environemntálnej štúdie Štúdia komplexného vplyvu prípravy a realizovania súťaží v rámci ZOH Krakov 2022 v stredisku Jasná – Nízke Tatry na životné prostredie v dotknutom území  (ďalej len ako „environmentálna štúdia“) relevantnému spracovateľovi – Ústavu krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied.

Environmentálna štúdia bude hodnotiť dopady prípravy a organizovania alpských lyžiarskych discipln v rámci ZOH Krakov 2022 v existujúcom stredisku Jasná – Nízke Tatry. 
Environmentálna štúdia bude obsahovať:  
  1. Komplexné posúdenie vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia a chránené územia (chránené vtáčie územia, územia európskeho významu a súvislú európsku sústavu chránených území Natura 2000 a ďalšie). 
  2. Opis a zhodnotenie vplyvov, ktoré sa podieľajú na zmene kvality životného prostredia vplyvom prípravy a realizácie súťaží v alpských lyžiarskych disciplínach  realizovaných v stredisku Jasná – Nízke Tatry v rámci ZOH Krakov 2022 vrátane: o určenia druhu, veľkosti, významnosti  a synergického efektu vplyvov, o opisu dôsledkov predpokladaných zmien zložiek životného prostredia na celkový charakter životného prostredia dotknutého územia
  3. Návrh odporúčaní / kompenzačných opatrení pre elimináciu vplyvov na životné prostredie využiteľných  tak v ďalšej fáze prípravy kandidatúry, ako aj vo fáze  úspešnej kandidatúry t.j. vo fáze prípravy,  organizácie a realizácie podujatia – súťaží v alpských lyžiarskych disciplínach  realizovaných v stredisku Jasná – Nízke Tatry v rámci ZOH Krakov 2022.
Cieľom environmentálnej štúdie  je  komplexne posúdiť a vyhodnotiť vplyv nielen prípravy, ale aj organizovania a realizácie súťaží v rámci ZOH Krakov 2022 v stredisku Jasná – Nízke Tatry na životné prostredie v dotknutom území. 

Výsledky a odporúčania vyplývajúce zo štúdie budú využité pre dopracovanie kandidatúry a príp. korigovanie požiadaviek na organizovanie alpských lyžiarskych diciplín v Jasnej – Nízke Tatry v ďalších fázach kandidatúry. 
O jej výstupoch a vyplývajúcich odporúčaniach budeme Vládu SR informovať v správe v zmysle bodu B2 Uznesenia Vlády SR č. 96/2014.