Žiadosť č. 26

 • Otázka:

 1. Máte prehľad o profesijnom zložení absolventov?
 2. Robíte si analýzu zamestnateľnosti absolventov vami zriaďovaných škôl?
 3. Ako pomáhate školským inštitúciám v interakcií prieskumu trhu práce?
 4. Vyjadrenie k téme „Vplyv politiky vzdelávania na rozvoj okresu Ružomberok"
 • Odpoveď:

  K bodu 1-


  Samosprávny kraj v súlade § 4 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene doplnení niektorých zákonov) určuje všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len "krajská rada") najneskôr do 31. októbra počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisuvo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách a analýzami a prognózami o vývoji trhu práce;to sa nevzťahuje na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v jeho územnej pôsobnosti a stredné školy v jeho územnej pôsobnosti, ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad. 
  Počet tried prvého ročníka stredných škôl a počet spoločných tried prvého ročníka stredných škôl určuje aj podľa percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom študijnom alebo učebnom odbore.

  Z uvedeného dôvodu musí mať samosprávny kraj prehľad o profesijnom zložení absolventov vždy v aktuálnom školskom roku. Informácie získava na základe výkazov o strednej škole a na základe informácií o nezamestnaných absolventoch stredných škôl podľa jednotlivých učebných a študijných odboroch, ktoré nám každoročne zasiela Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, ako aj z jednotlivých okresných ÚPSVaR.

  K bodu 2-

  Na základe podkladov (informácií) samosprávny kraj spracováva analýzy zamestnanosti, pričom zdrojmi informácií sú údaje z ÚPSVaR -u a správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za predchádzajúci školský rok.

  Napr.:
  Nezamestnanosť absolventov všetkých stredných škôl (gymnázií a SOŠ) v Žilinskom kraji za školské roky 2010/2011a 2011/2012 k 31.12.2012

  región

  počet absolventov

  počet evidovaných nezamestnaných

  % nezamestnanosti
  absolventov v mikroregióne

  KYSUCE

  2469

  499

  20,2%

  LIPTOV

  2706

  350

  12,9%

  ORAVA

  3163

  531

  16,8%

  POVAŽIE

  4713

  436

  9,2%

  TURIEC

  2166

  278

  12,9%

  Žilinský kraj