Žiadosť č. 26

 • Otázka:

 1. Máte prehľad o profesijnom zložení absolventov?
 2. Robíte si analýzu zamestnateľnosti absolventov vami zriaďovaných škôl?
 3. Ako pomáhate školským inštitúciám v interakcií prieskumu trhu práce?
 4. Vyjadrenie k téme „Vplyv politiky vzdelávania na rozvoj okresu Ružomberok"
 • Odpoveď:

  K bodu 1-


  Samosprávny kraj v súlade § 4 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene doplnení niektorých zákonov) určuje všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len "krajská rada") najneskôr do 31. októbra počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisuvo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách a analýzami a prognózami o vývoji trhu práce;to sa nevzťahuje na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v jeho územnej pôsobnosti a stredné školy v jeho územnej pôsobnosti, ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad. 
  Počet tried prvého ročníka stredných škôl a počet spoločných tried prvého ročníka stredných škôl určuje aj podľa percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom študijnom alebo učebnom odbore.

  Z uvedeného dôvodu musí mať samosprávny kraj prehľad o profesijnom zložení absolventov vždy v aktuálnom školskom roku. Informácie získava na základe výkazov o strednej škole a na základe informácií o nezamestnaných absolventoch stredných škôl podľa jednotlivých učebných a študijných odboroch, ktoré nám každoročne zasiela Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, ako aj z jednotlivých okresných ÚPSVaR.

  K bodu 2-

  Na základe podkladov (informácií) samosprávny kraj spracováva analýzy zamestnanosti, pričom zdrojmi informácií sú údaje z ÚPSVaR -u a správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za predchádzajúci školský rok.

  Napr.:
  Nezamestnanosť absolventov všetkých stredných škôl (gymnázií a SOŠ) v Žilinskom kraji za školské roky 2010/2011a 2011/2012 k 31.12.2012

  región

  počet absolventov

  počet evidovaných nezamestnaných

  % nezamestnanosti
  absolventov v mikroregióne

  KYSUCE

  2469

  499

  20,2%

  LIPTOV

  2706

  350

  12,9%

  ORAVA

  3163

  531

  16,8%

  POVAŽIE

  4713

  436

  9,2%

  TURIEC

  2166

  278

  12,9%

  Žilinský kraj

  15 217

  2 094

  13,7%

  Zdroj: Štatistické materiály odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja

  Najnižšie percento nezamestnaných absolventov v roku 2012 bolo v mikroregióne horné Považie, najvyššie percento nezamestnaných absolventov za posledné dva roky bolo v mikroregióne Kysuce. Z celkového počtu 2 094 nezamestnaných predstavovalo 5,1% absolventov gymnázií (107 žiakov) a 94,9% absolventov stredných odborných škôl (1 987 žiakov).
  Na základe údajov z výročných správ stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bolo k 31.08.2013 – 2 435 zamestnaných a 914 nezamestnaných absolventov gymnázií a stredných škôl.

  K bodu 3-

  Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016 avizuje podporu rozvoja vzdelávania s jeho priamym prepojením s praxou, s dôrazom na spoločenskú a technologickú modernizáciu spoločnosti, vytvorenie takých legislatívnych podmienok, aby zriaďovatelia škôl alebo školy museli pri tvorbe plánov výkonov zohľadňovať aj požiadavky trhu práce a pri prístupe ku vzdelaniu prihliadali nielen na ambície žiaka alebo študenta, ale aj jeho schopnosti. 
  V septembri 2012 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijatím novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave sa zlepší zapojenie zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do systému odborného vzdelávania a prípravy a hlavným cieľom je, aby sa odborná prax vo väčšej miere vykonávala priamo v podnikoch. Aj určovanie počtu tried prvých ročníkov je kompetencia samosprávneho kraja, ktorá je nástrojom regulácie a koordinácie ponuky študijných a učebných odborov podľa potrieb trhu práce.
  Žilinský samosprávny kraj sleduje vývoj na trhu práce: 
  - prostredníctvom propagácie odborného vzdelávania a prípravy v printových a elektronických médiách, organizáciou dní otvorených dverí v stredných odborných školách oboznamuje žiakov základných škôl, ich rodičov i širokú verejnosť o možnostiach ďalšej profesijnej orientácie a kariérneho rastu;
  - podporuje a vyzýva zamestnávateľov v jednotlivých mikroregiónoch k prezentácii svojej činnosti a produkcie, k užšej spolupráci s výchovnými poradcami na základných školách, aby prostredníctvom prezentácií a napr. exkurzií žiakov zviditeľnili nielen svoje spoločnosti, ale aj svoje požiadavky a potreby na trhu práce; 
  - spoluprácou stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, aktívnou komunikáciou všetkých účastníkov v systéme odborného vzdelávania a prípravy (zriaďovatelia, zamestnávatelia, školy, stavovské a profesijné organizácie) chce dosiahnuť, aby čo najvyššie percento žiakov absolvovalo praktický výcvik priamo na pracoviskách zamestnávateľov;
  - snaží sa prispôsobovať vývoju na trhu práce a aktuálne reagovať na novovznikajúce požiadavky na vzdelávanie a zručnosti nových odvetví a zaraďovať do siete študijných a učebných odborov v stredných školách nové žiadané odbory.

  K bodu 4-

  Ekonomický vývoj a rast každej krajiny je z veľkej časti určovaný úrovňou kvalifikácie pracovných síl. Nepochybným zámerom každej fungujúcej a do budúcnosti hľadiacej spoločnosti v oblasti výchovy a vzdelávania je snaha vytvárať podmienky na efektívne fungovanie vzdelávania. Aj preto má v tejto súvislosti zásadný význam odborné vzdelávanie a príprava ako systém umožňujúci získavať odborné zručnosti a kompetencie, ktoré reagujú na rýchlo sa meniace potreby trhu práce. Avšak perspektíva stredných odborných škôl je do značnej miery závislá od väčších investícií prichádzajúcich do kraja. Príchod nových investorov, hospodárska profilácia firiem, ako aj ich podnikateľské zámery vplývajú na štruktúru odvetví hospodárstva v regióne. Ide o spojené nádoby, kde na jednej strane firmy ovplyvňujú zamestnanosť a ekonomickú stabilitu regiónu a na druhej strane región vplýva na vytváranie podnikateľského prostredia a ponuku kvalifikovanej pracovnej sily. 
  Úlohou stredných škôl regiónu a ich zriaďovateľov je reagovanie na aktuálnu situáciu na trhu práce s výhľadom do budúcnosti. 
  V okrese Ružomberok je strategickým zamestnávateľom spoločnosť Mondi SCP, Kúpele Lúčky a subjekty zamerané predovšetkým na služby a cestovný ruch. Žilinský samosprávny kraj má v okrese Ružomberok vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 5 stredných škôl, z ktorých gymnázium pripravuje žiakov najmä na vysokoškolské štúdium, SOŠ polytechnická pripravuje absolventov zameraných na strojárenstvo a elektrotechniku, Obchodná akadémia pripravuje budúcich zamestnancov v oblasti ekonomiky a administratívy, Spojená škola pre oblasť poskytovania komplexných služieb obyvateľom (kaderník, kozmetik, kuchár, čašník, styling, predavač...) ale i v cestovnom ruchu či kúpeľníctve (hotelová akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu). Škola úžitkového výtvarníctva je jedinečná svojím zameraním na umenie a navštevujú ju žiaci z celého kraja. Sieť škôl v okrese Ružomberok zodpovedá požiadavkám pracovného trhu.
  Okrem vzdelávania Žilinský samosprávny kraj v rámci grantového programu Vráťme šport do škôl v roku 2012 poskytol Gymnáziu, Ružomberok dotáciu vo výške 6 640 EUR na projekt "Nové športoviská - cesta ku zdravej populácii", ktoré slúžia nielen pre účely školy, ale aj širokej verejnosti. Gymnázium, Ružomberok bolo ako jedno z piatich gymnázií (Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš, Gymnázium, Ružomberok, Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Dolný Kubín, Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha, Martin, Gymnázium, Hlinská, Žilina) zapojené do projektu "Moderná škola v praxi", ktorý bol zameraný na zmodernizovanie vyučovania na gymnáziách. Zaobstarala sa PC technika, softvér a projekčné prístroje, učebnice, laboratórna technika, biologické modely či športové náčinie.
  Finančný príspevok zo štrukturálnych fondov predstavoval na celý projekt pre všetky školy 331 937,66 EUR. Žilinský samosprávny kraj sa na tomto projekte podieľal spolufinancovaním sumou 16 596,88 EUR, čo prestavuje 5 % z celkových nákladov projektu.
  Vzhľadom na skutočnosť, žeŽilinský samosprávny kraj má v Ružomberku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj samostatný školský internát, poskytuje možnosť ubytovania nielen žiakom stredných škôl, ale aj študentom Katolíckej univerzity. Zároveň v roku 2013 poskytol priestory a ubytovanie aj pre účastníkov Medzinárodného stretnutia mládeže 2013 pod názvom R13, ktoré sa konalo 26.07.2013 - 28.07.2013 v Ružomberku.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 11.04.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky