Žiadosť č. 15

 • Otázka:
  Mojou záverečnou prácou je diplomová práca s názvom Právne záruky vo verejnej správe a to konkrétne právo na prístup k informáciám, petičné právo a právo podávať sťažnosti či podnety. Praktická časť bude obsahovať analýzu efektivity uplatňovania právnych záruk v samosprávnych krajoch.Preto by som vás chcela požiadať o infromácie za jednotlivé obdobia 2010 - 2012 týkajúce sa: koľko ľudí a ako časťo sa na vás obracia so žiadosťami o informácie, o aké informácie prevažne šlo, v akom rozsahu bývajú žiadosti vybavované, koľko sťažností je v určitom období vybavených, čo sa namieta v sťažnostiach, proti čomu smerujú, či ste boli konfrontovaní za sledované obdobie s petíciami, ak áno čo bolo ich obsahom? Na záver by som vás chcela požiadať, či máte nejaké návrhy do budúcna, aby ste eliminovali prípadné sťažností, petície.
 • Odpoveď:
  K bodu 1- 
  r. 2010 – 99
  r. 2011 – 96
  r. 2012 – 98

  K bodu 2- 
  7 až 8 žiadostí za mesiac, ktoré sú evidované odvolávajú sa na zákon.

  K bodu 3-
  Sú vybavované podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorý tieto žiadosti upravuje.

  K bodu 4-
  Rok 2010 – 28 evidovaných sťažností 
  Rok 2011 – 45 evidovaných sťažností 
  Rok 2012 – 77 evidovaných sťažností

  K bodu 5- 
  Sťažnosti, doručené na Úrad Žilinského samosprávneho kraja sa týkajú všetkých kompetencií, ktoré ŽSK zabezpečuje – doprava, školstvo, sociálne veci, zdravotníctvo, kultúra. Najčastejšie sú to sťažnosti občanov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nedostatočnú starostlivosť o klientov v domovoch sociálnych služieb, dodržiavania cestovných poriadkov dopravcami, konanie riaditeľov a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, riešenie pracovno-právnych vzťahov v týchto organizáciách,  atď.        
  Často krát však občania zasielajú sťažnosti, ktoré nie sú v kompetencii ŽSK, napr. ide o sťažnosti na činnosť starostov, zastupiteľstiev obcí, stavebných úradov, atď. Tieto sťažnosti sme v zmysle zákona povinní do 10 pracovných dní (odstúpiť) postúpiť orgánu, ktorý je príslušný na vybavenie takejto sťažnosti a zároveň o tom upovedomiť sťažovateľa.

  K bodu 6- 
  Odbor Zdravotníctvo:
  - 22.6.2011 postúpená z MZ SR petícia za zachovanie kvality a rozsahu služieb, ktoré poskytuje HNsP – petíciu podala prof. PhDr. Mária Bielová, PhD.
  Odbor Školstvo a Šport:
  - Petícia obyvateľov proti výrubu stromov a výstavbe parkoviska školy,
  - Petícia žiakov, rodičov a zamestnancov školy proti zrušeniu a presťahovaniu školy do inej obce,
  - Petícia za zachovanie celistvosti školského areálu (nesúhlas s odpredajom časti školskej záhrady),
  - Petícia študentov za predĺženie pracovného pomeru pedagóga,
  - Petícia  študentov proti prepusteniu pedagóga z organizačných dôvodov.

  Odbor Doprava a Regionálny rozvoj: 

  Rok

  Meno a priezvisko

  Predmet prešetrenia

  Prijaté opatrenia

  2010

   Obec Oščadnica

  za opravu cesty III. triedy v úseku Centrum Laliky

  odstránenie nedostatkov

  2011

  Obec Istebné

  za opravu cesty III. triedy č. 070003

  odstránenie nedostatkov

  Obyvatelia Srňacie

  za opravu cesty III. triedy

  odstránenie nedostatkov

  Obyvatelia Lysice

  zrušenie autobusového spoja do obce Lysica

  odstránenie nedostatkov

  2012

  Obyvatelia Varín

  riešenie dopravnej situácie na  križovatke ciest II/583A, II/583 a III/011080

  Zvolané pracovné stretnutie na  vypracovanie návrhu na riešenie

  Erika Matušková, Žilina

  na dopravcu STAS č. linky 510510 Liesek-Žilina-Bratislava - na zastavovanie spoja na linke v Žiline

  dopravná obsluha na linke  510510 Liesek-Žilina-Bratislava je dostatočná - nie je povolené

  Peter Dobroň

  za zachovanie súčasného umiestnenia železničnej stanice a prechodu  v obci Dolný Hričov

  petícia bola odstúpená na Železnice SR, Bratislava

  Obec Važec

  návrh k novému grafikonu

  petícia bola odstúpená na Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Bratislava

  Odbor Kultúra a Cestovný ruch:
  Odbor kultúry a cestovného ruchu riešil v uvedenom období iba 1 petíciu, a to v roku 2010, bola to petícia za Zachovanie pôvodného historického charakteru skanzenu Nová Bystrica – Vychylovka, ktorá bola postúpená z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR, list č.: 4/2010-pet. zo dňa 8.9.2010, podpísaná občanmi Novej Bystrice a návštevníkmi Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke.
  Odbor Organizačný:
  V období rokov 2010 – 2012 (5. novembra 2012)  bola doručená na Úrad ŽSK jedna petícia s názvom „Ambulancie lekárom, lekáreň lekárnikom“. Petícia bola adresovaná poslancom Žilinského samosprávneho kraja. Obsahom petície bola požiadavka, aby v rámci zachovania rozsahu a kvality komplexnej zdravotnej starostlivosti v meste Turzovka i v celom regióne Horných Kysúc poslanci citlivo zvažovali všetky žiadosti o odkúpenie jednotlivých objektov bývalej Polikliniky Turzovka s cieľom neuberať žiadnym zdravotníckych pracovníkom – a teda ani lekárnikom – ich legitímne právo na slobodný výkon svojho povolania. Poslanci boli požiadaní, aby využili svoju právomoc a rozhodli o vyčlenení budovy lekárne – objektu č. s. 486 na p. č. 382/2 na samostatný odpredaj jej súčasným nájomcom. 
  Odbor Sociálne veci:
  V jednom prípade bola na odbor doručená na vedomie petícia so sťažnosťou obyvateľov mesta v Žilinskom kraji (doručená v roku 2010) na nevhodné správanie klientov  zariadenia sociálnych služieb. Táto petícia so sťažnosťou však nespĺňala povinné náležitosti v zmysle zákona o petíciách a zákona o sťažnostiach. Z uvedeného dôvodu toto podanie  bolo prešetrované ako podnet priamo príslušným zariadením, ktorému bolo podanie adresované.
  Odbor Centrálnej koordinačnej jednotky: 0
  Odbor Soro pre Rop: 0
  Odbor Vnútorná správa: 0
  Odbor Zahraničné vzťahy a Informácie: 0
  Odbor Financie: 0

  K bodu 7-
  Na Vašu otázku, týkajúcu sa našich návrhov na elimináciu sťažností a petícií je ťažké odpovedať, nakoľko napr. činnosť neštátnych lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť nie je možné priamo ovplyvniť, ale snažíme sa všetky sťažnosti prešetriť a pokiaľ zistíme, že došlo k porušeniu platnej legislatívy, udelíme poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu v zmysle zákona 578/2004. Zároveň ako orgán príslušný na vydanie povolenia vykonávajú zamestnanci odboru zdravotníctva pravidelné kontroly u poskytovateľov ZZ, čím sa snažia eliminovať sťažnosti občanov, týkajúce sa poskytovania ZZ, ale napríklad aj vyberania rôznych poplatkov, dlhých čakacích dôb na vyšetrenie u lekárov – špecialistov. Podobné kontroly sú vykonávané zamestnancami odboru dopravy ako odborným dozorom u dopravcov, ktorým vyšší územný celok udeľuje dopravné licencie na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy a ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode.
  V prípade sťažností týkajúcich sa činnosti riaditeľov organizácií, tieto prešetrujú vždy zamestnanci príslušného odboru, ak ide o pracovno-právne vzťahy spolupracujú s organizačným odborom, prípadne právnikmi Úradu ŽSK. V prípade, ak ide o opodstatnené sťažnosti postupuje sa v zmysle zákona o sťažnostiach a vždy sa prijímajú opatrenia na odstránenie nedostatkov  a kontroluje sa ich dodržiavanie.
  Úrad ŽSK má prijaté Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja zásady v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej aj „zákon o sťažnostiach“) a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o petičnom práve“) upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti a postup pri podávaní a vybavovaní petícií v ŽSK.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky