Žiadosť č. 12

 

 • Otázka :
  1, Vediete evidenciu týkajúcu sa nečnnosti úrad ako správneho orgánu v správnom konaní? (napr. koľko osôb/účastníkov konania namietalo načinnosť správneho orgánu)
  2, Ak vediete evidenciu, koľko účastníkov konania namietalo na nečinnosť v správnom konaní v roku 2012 a 2013
  3,  Ak vznikla v správnom konaní nečinnosť, aké boli jej dôvody?
  4,  Boli príjimané opatrenia na zabránenie vzniku nečinnosti v správnom konaní ? Ak áno aké?
 • Odpoveď:
  K bodu 1-
  Žilinský samosprávny kraj nevedie osobitnú evidenciu nečinnosti úradu ako správneho orgánu v správnom konaní.  Žilinský samosprávny kraj však vedie prehľad súdnych sporov, v ktorých je žalobcom alebo žalovaným. V roku  2012, ani v roku   2013  nebol proti
  Žilinskému samosprávnemu kraju podaný návrh na súd  podľa § 250t a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, ktoré  ustanovenia upravujú konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy.
  K bodu 2-
  Takúto osobitnú evidenciu/štatistiku Žilinský samosprávny kraj nevedie.  
  K bodu 3-
  Žilinský samosprávny kraj nevedie  osobitnú štatistiku o tom, či nečinnosť v správnom konaní vznikla alebo nevznikla alebo či ju niekto namietal. Žilinský samosprávny kraj však vedie prehľad súdnych sporov, v ktorých je žalobcom alebo žalovaným. V roku  2012, ani v roku   2013 nebol proti Žilinskému samosprávnemu kraju podaný návrh na súd  podľa § 250t a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, ktoré  ustanovenia upravujú konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy.  
  K bodu 4-   
  Zamestnanci podieľajúci sa na správnych konania sú školení, aby dodržiavali zákonné lehoty na rozhodnutie a aby  podklady pre rozhodnutia pripravovali v zákonom stanovených lehotách  a to ústne a formou interných smerníc. Plnenie týchto povinností kontrolujú vedúci zamestnanci. Porušenie povinnosti splniť pracovnú úlohu riadne a včas  je v pracovnom poriadku definované ako porušenie pracovnej disciplíny resp. závažné porušenie pracovnej disciplíny a to podľa charakteru, intenzity a následkov porušenia