Žiadosť č. 11

  • Otázka:
    Žiadosť o zaslanie zoznamu žiakov Vašej školy s trvalým bydliskom v mestskej časti Bratislava- Petržalka, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v stredných školách vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti.
  • Odpoveď:
    V stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja neštudujú a neplnia si povinnú školskú dochádzku žiaci s trvalým bydliskom v mestskej časti Bratislava – Petržalka.