Žiadosť č. 2

 

 • Otázka:
  1. Aké je výška hrubého mesačného príjmu, ako aj ďalších príplatkov a odmien (ak boli poskytnuté) poslancom zastupiteľstva ŽSK za prácu a činnosť v jednotlivých orgánoch samosprávy kraja za obdobie kalendárneho roka 2013?
  2. Aké sú celkové mesačné náklady na chod úradu ŽSK za obdobie kalendárneho roka 2013?
  3. Aké sú celkové mesačné náklady vynaložené na prípravu a realizáciu zasadnutí zastupiteľstva ŽSK za obdobie kalendárneho roka 2013?
 • Odpoveď:
  K bodu 1-
  Mesačná výška celkového hrubého príjmu poslancov činí 629, 23€.
  K bodu 2-
  Výdavky súvisiace s chodom a kompetenciami úradu sú mesačne cca 483 tis. €, pričom suma zahŕňa refundácie miezd, služobných ciest a pod., pracovníkov úradu, ktorí vykonávajú činnosti za štát (školstvo, eurofondy, krízové riadenie). V uvedenej sume sú započítané aj ďalšie výdavky, ktoré platí Úrad za Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (účtovný systém, mzdy, uzávierky,...) a tí mu spätne refundujú.
  K bodu 3-
  Mesačné náklady na tento účel v roku 2013 predstavovali sumu 4706€.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky