Žiadosť č. 1

 

 • Otázka:
  Žiadam o poskytnútie informácie ohľadom petícií a sťažností, ktoré evidujete. Potrebovala by som ich spracovať do mojej diplomovej práce ak je to možné.
 • Odpoveď:
  Sťažnosti, doručené na Úrad Žilinského samosprávneho kraja sa týkajú všetkých kompetencií, ktoré ŽSK zabezpečuje – doprava, školstvo, sociálne veci, zdravotníctvo, kultúra. Najčastejšie sú to sťažnosti občanov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nedostatočnú starostlivosť o klientov v domovoch sociálnych služieb, dodržiavania cestovných poriadkov dopravcami, konanie riaditeľov a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, riešenie pracovno-právnych vzťahov v týchto organizáciách,  atď.        
  Často krát však občania zasielajú sťažnosti, ktoré nie sú v kompetencii ŽSK, napr. ide o sťažnosti na činnosť starostov, zastupiteľstiev obcí, stavebných úradov, atď. Tieto sťažnosti sme v zmysle zákona povinní do 10 pracovných dní (odstúpiť) postúpiť orgánu, ktorý je príslušný na vybavenie takejto sťažnosti a zároveň o tom upovedomiť sťažovateľa.
  Na Vašu otázku, týkajúcu sa našich návrhov na elimináciu sťažností a petícií je ťažké odpovedať, nakoľko napr. činnosť neštátnych lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť nie je možné priamo ovplyvniť, ale snažíme sa všetky sťažnosti prešetriť a pokiaľ zistíme, že došlo k porušeniu platnej legislatívy, udelíme poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu v zmysle zákona 578/2004. Zároveň ako orgán príslušný na vydanie povolenia vykonávajú zamestnanci odboru zdravotníctva pravidelné kontroly u poskytovateľov ZZ, čím sa snažia eliminovať sťažnosti občanov, týkajúce sa poskytovania ZZ, ale napríklad aj vyberania rôznych poplatkov, dlhých čakacích dôb na vyšetrenie u lekárov – špecialistov. Podobné kontroly sú vykonávané zamestnancami odboru dopravy ako odborným dozorom u dopravcov, ktorým vyšší územný celok udeľuje dopravné licencie na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy a ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode.
  V prípade sťažností týkajúcich sa činnosti riaditeľov organizácií, tieto prešetrujú vždy zamestnanci príslušného odboru, ak ide o pracovno-právne vzťahy spolupracujú s organizačným odborom, prípadne právnikmi Úradu ŽSK. V prípade, ak ide o opodstatnené sťažnosti postupuje sa v zmysle zákona o sťažnostiach a vždy sa prijímajú opatrenia na odstránenie nedostatkov  a kontroluje sa ich dodržiavanie.
  Na Úrad ŽSK sú občasne doručované aj petície občanov, ktoré sa najčastejšie týkajú zlého stavu ciest II. a III. triedy, zastavenia tranzitnej dopravy na cestách II. a III. triedy, rušenie spojov vo verejnej doprave, atď.
  Na záver si dovolím upozorniť, že Úrad ŽSK má prijaté Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja zásady v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej aj „zákon o sťažnostiach“) a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o petičnom práve“) upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti a postup pri podávaní a vybavovaní petícií v ŽSK.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky