Žiadosť č. 57

 

 • Otázka:

  Vediete evidenciu Vám doručených písomných žiadostí verejného ochrancu práv a jeho kancelárie vo veciach ochrany základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb?Ak áno, v koľkých prípadoch v roku 2012, 2013 a v roku 2014 k 1.9.2014 sa na Vás obrátil verejný ochranca práv a jeho kancelária s písomnou žiadosťou o predloženie písomného stanoviska ku skutkovým a k právnym otázkam, poskytnutie informácie a vysvetlenia alebo umožnenie nahliadnutia do spisu alebo požičania spisu (§ 17 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov)? 

  Vediete evidenciu verejným ochrancom práv Vášmu orgánu preukázaných porušení základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb? Ak áno, v koľkých prípadoch v roku 2012, 2013 a 2014 k 1.9.2014 Vám verejný ochranca práv preukázal porušenie základných práv alebo slobôd (§ 19 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov)? 

  Ak Vám verejný ochranca práv navrhol opatrenia po preukázaní porušenia základných práv alebo slobôd fyzickým alebo právnickým osobám Vašim orgánom (§ 19 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov), zaoberali ste sa nimi len v konkrétnom prípade alebo ste prijali z vlastnej iniciatívy aj opatrenia, aby k nedochádzalo k porušeniu základných práv a slobôd v obdobných prípadoch? Ak áno, uveďte aké. (Napr.: Zaviedli ste osobitnú vnútornú kontrolu?; Realizovali ste vzdelávanie dotknutých zamestnancov?).

 • Odpoveď: 

  Odbor dopravy a regionálneho rozvoja:

  Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) prijal dňa 22.4. 2014 (list č. 1615/2014/VOP) žiadosť Kancelárie verejného ochrancu práv o predloženie stanoviska a podkladov potrebných k vybaveniu podnetu ZOD Združenia oravských dopravcov, 029 56 Zákamenné 74 (ďalej len „podávateľ“). Podávateľ namietal znevýhodnenie malých súkromných prepravcov na základe postupu ŽSK, ktorý podľa ich názoru spôsobuje nerovnováhu v podnikateľskom prostredí. Podávateľ konkrétne namietal, že „VÚC od  nás (malých dopravcov) požaduje záložné vozidlo na pravidelnú autobusovú linku a platenie dane z motorových vozidiel, hoci vozidlo nejazdí, toto musí byť pripravené na parkovisku prevádzkovateľa ako náhradné vozidlo v prípade poruchy jazdiaceho autobusu. Ďalej podávateľ považuje konanie ŽSK za diskriminačné voči súkromným prepravcom, nakoľko spoločností SAD sú zvýhodňované, pretože sú od dane z motorových vozidiel oslobodené a sú dotované zo strany VÚC, čím nie sú stanovené rovnaké podmienky v podnikaní.
  Žilinský samosprávny kraj podal svoje vyjadrenie k danej veci dňa 30.4.2014 (list č. 3664/2014/ODaRR-002). Dňa 24.6.2014 nám bolo doručené z Kancelárie verejného ochrancu práv oznámenie o preskúmaní zaslaného podnetu podávateľa zároveň nám oznámili, že podnet podávateľa bol odložený.
  Tento podnet bol jediný zo strany Kancelárie verejného ochrancu práv za požadované obdobie.

  Odbor centrálnej koordinačnej jednotky: nevedie a nemá evidenciu týkajúcu sa činnosti verejného ochrancu práv
  Odbor financií: nevedie a nemá evidenciu týkajúcu sa činnosti verejného ochrancu práv
  Odbor informácií a zahraničných vzťahov: nevedie a nemá evidenciu týkajúcu sa činnosti verejného ochrancu práv
  Odbor kultúry a cestovného ruchu: nevedie a nemá evidenciu týkajúcu sa činnosti verejného ochrancu práv
  Odbor organizačný: nevedie a nemá evidenciu týkajúcu sa činnosti verejného ochrancu práv
  Odbor sociálnych vecí: nevedie a nemá evidenciu týkajúcu sa činnosti verejného ochrancu práv
  Odbor školstva a športu: nevedie a nemá evidenciu týkajúcu sa činnosti verejného ochrancu práv
  Odbor vnútornej správy: nevedie a nemá evidenciu týkajúcu sa činnosti verejného ochrancu práv
  Odbor zdravotníctva: nevedie a nemá evidenciu týkajúcu sa činnosti verejného ochrancu práv
  Kancelária predsedu ŽSK: nevedie a nemá evidenciu týkajúcu sa činnosti verejného ochrancu práv


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.09.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky