99/09

K bodu 1-

V súlade s § 4 ods. 1 a 2 vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách, vyučovanie začína spravidla o 8.00 hodine, najskôr o 7.00 hodine. Vyučovanie žiakov mladších ako 18 rokov končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskôr do 20.00 hodiny. Dvadsaťminútová prestávka je spravidla po tretej vyučovacej hodine. Medzi ostatnými vyučovacími hodinami sú 10 minútové prestávky. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, medzi dopoludňajším a popoludňajším vyučovaním je prestávka najmenej 30 minút. Riaditeľ strednej školy môže výnimočne zaviesť najviac dve päťminútové prestávky pri zachovaní jednej desaťminútovej prestávky.

V súlade s § 6 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, vyučovacia hodina trvá 45 minút; nemožno ju bezdôvodne predlžovať ani skracovať. Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy. Malé prestávky sú spravidla desaťminútové, hlavná - veľká prestávka je 15-minútová až 30-minútová spravidla po druhej vyučovacej hodine. Žiaci počas hlavnej prestávky, ak sú na to utvorené podmienky, sa zdržiavajú mimo učebne v určených priestoroch školskej budovy. Obedňajšia prestávka pre žiakov prvého ročníka a druhého ročníka sa začína najneskôr po piatej vyučovacej hodine a pre žiakov tretieho ročníka až deviateho ročníka najneskôr po šiestej vyučovacej hodine v rozsahu minimálne 30 minút.

S otázkou riešenia dĺžky obedňajšej prestávky je potrebné obrátiť sa písomne na riaditeľa základnej školy, aby upravil čas stravovania.