98/09

K bodu 1-

V roku 2006 boli na základe zmluvy medzi Žilinským samosprávnym krajom (ďalej len „ŽSK“) a Regionálnou rozvojovou agentúrou (ďalej len „RRA“) vypracované nasledovné koncepčné dokumenty:

- Akčný plán rozvoja vidieka Žilinského kraja 2005 -2006 – vyhodnotenie,
- Akčný plán rozvoja vidieka Žilinského kraja 2007-2009 – návrh,
- Analýza inštitucionálnej kapacity pre implementáciu prístupu LEADER v Žilinskom kraji.

Vypracovaním uvedených dokumentov sa vytvára priestor k systematickej príprave územia Žilinského samosprávneho kraja pre čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka. ŽSK podporil vyššie uvedené aktivity finančnými prostriedkami vo výške 9 958,20 € (300 000 Sk).

V roku 2007 na základe zmluvy medzi ŽSK a RRA Liptov bola spracovaná „Miestna rozvojová stratégia Horného Liptova“ v spolupráci s miestnymi partnermi podľa stanovenej metodiky pre 21 obcí. So strategickým cieľom „Poznať skutočné hodnoty Horného Liptova, spoločne chrániť a múdro využívať potenciál územia v prospech lepšieho života jeho obyvateľov vrátane sociálnych skupín žijúcich na okraji spoločnosti“. Žilinský samosprávny kraj financoval projekt vo výške 7 966,54 € (240 000 Sk).

V roku 2008 bola na základe zmluvy medzi ŽSK a Občianskym združením Miestna akčná skupina Horný Liptov vypracovaná „Integrovaná stratégia rozvoja územia Horný Liptov pre prístup LEADER“. Táto stratégia bola predložená do hodnotiaceho procesu pre čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka. Podpora projektu zo strany ŽSK bola 3 319,40 € (100 000 Sk).

Na základe nenávratného finančného príspevku v rámci Opatrenia 2.2 Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby boli podporené nasledovné projekty:

- EUROCOM Investment, s.r.o. Bešeňová
Projekt: Rozšírenie termálneho kúpaliska v Bešeňovej
Výška podpory: 1 095 400 € (33 000 000 Sk)

- MAXIM 2001, s.r.o. Svätý Jur
Projekt: Rekonštrukcia hotela Jánošík, Liptovský Mikuláš
Výška podpory: 2 688 707 € (81 000 000 Sk)

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja číslo 13/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK na podporu rozvoja cestovného ruchu boli podporené nasledovné projekty:

- Liptovské Kľačany
Projekt: Oddychovo informačné centrum Obec Liptovské Kľačany
Výška podpory: 4 553,93 €

- Malatíny
Projekt: Oddychovo informačné centrum Obec Malatíny
Výška podpory: 4 538,17 €

K bodu 2-
Žilinský samosprávny kraj spolupracuje s klastrom, ktorý vznikol 28. apríla 2008 ako prvá oficiálna Organizácia destinačného manažmentu na Slovensku, na báze strategického partnerstva. Pre svojich členov a partnerov z odvetvia cestovného ruchu v regióne Liptov plní úlohu oficiálnej spoločnej marketingovej a organizačnej centrály. ŽSK nie je zakladajúcim členom Klastra Liptov, a preto mu nemôže priamo poskytovať finančný príspevok. Klaster má možnosť žiadať o finančné prostriedky (dotácie, granty) ŽSK, ako ktorýkoľvek iný subjekt cestovného ruchu. Klaster Liptov má priestor zúčastňovať sa na konferenciách, infocestách a pracovných stretnutiach organizovaných odborom regionálneho rozvoja ŽSK za účelom vzájomnej spolupráce.

Partneri klastra:
mestá: Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Liptovský Hrádok
strediská CR: Jasná Nízke Tatry, Skipark Ružomberok, Aquapark Tatralandia, Thermal Park Bešeňová
web stránka: www.klasterliptov.sk  


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.11.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky