9/10

K bodu 1-

Oravská poliklinika Námestovo prevažnú časť svojich priestorov prenajíma za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, pričom podmienky prenájmu sú stanovené tak, aby boli porovnateľné u všetkých nájomcov. Totiž, všetky subjekty, poskytujúce zdravotnícke služby pre obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja, sú podľa nášho názoru rovnako dôležité.

Navyše, od 01.07.2009 bol podstatným spôsobom novelizovaný zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (konkrétne § 9a a 9b cit. zákona), kde výber nájomcu na prenájom nebytových priestorov podlieha presne stanovenému spôsobu, a to buď na základe obchodnej verejnej súťaže alebo priamym prenájmom, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti a po splnení ostatných zákonom stanovených podmienok alebo uplatnením zákonom stanovených výnimiek.

Ani jedna z vyššie uvedených zákonom stanovených možností však predsedu ŽSK neoprávňuje uzavrieť nájomnú zmluvu bez toho, aby boli dodržané vyššie uvedené podmienky a postupy, a to so žiadnym subjektom.

Okrem toho Oravská poliklinika Námestovo je v súčasnom období poskytovateľom lekárskej služby prvej pomoci, má na túto činnosť vydané povolenie a je zaradená do siete poskytovateľov zo strany zdravotných poisťovní.

Na základe vyššie uvedených dôvodov nie je momentálne možné zo strany ŽSK uzavrieť s LEK – OR, združením lekárov Oravy, nájomnú zmluvu s Vami navrhnutými podmienkami.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.02.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky