9-08

K bodu 1 –
Poskytovanie finančných prostriedkov Žilinským samosprávnym krajom pre subjekty, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v rokoch 2001 – 2007 bolo na základe Všeobecne záväzného nariadenia 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK.
Jeho plné znenie nájdete na www.regionzilina.sk – Infoservis – Smernice a všeobecne záväzné nariadenia (http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=189). 

K bodu 2 –
Na základe hore uvedeného VZN boli vyčlenené finančné prostriedky v jednotlivých rokoch nasledovne:
rok 2004 – 200 tis. Sk
rok 2005 – 300 tis. Sk
rok 2006 – 1000 tis. Sk
rok 2007 – 1400 tis. Sk
V prílohe vám posielame zoznamy všetkých žiadateľov o príspevok, z ktorých môžete čerpať vami požadované informácie. 

Kompetencie v sociálnej oblasti prešli z krajských úradov na vyššie územné celky dňom 1.7.2002, preto údaje uvádzame od tohto termínu:
rok 2002 – 8 744 tis. Sk
rok 2003 – 32 360 tis. Sk
rok 2004 – 50 353 tis. Sk
rok 2005 – 56 398 tis. Sk

rok 2006 – 52 114 tis. Sk, z toho
• subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 195/1998 – 46 825 tis. Sk
• subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 305/2005 – 5 289 tis. Sk

rok 2007 - 63 737 tis. Sk, z toho
• subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 195/1998 – 56 069 tis. Sk
• subjekty poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona č. 305/2005 – 7 668 tis. Sk

K bodu 3 –
ŽSK okrem finančných prostriedkov uvedených v bode 2.1. pre subjekty poskytujúce sociálnu pomoc poskytol v roku 2007 neziskovým a právnickým osobám čiastku 632 714 Sk. Finančné prostriedky boli určené na projekty predložené na základe výziev v zmysle schváleného Sociálneho programu na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno patologických javov na území ŽSK. 

K bodu 4 –
V prílohe tohto listu Vám zasielame zoznam žiadateľov o dotáciu v zmysle VZN 4/2004, ktorý boli dotácie v uvedených rokoch poskytnuté. Z týchto zoznamov môžete čerpať vami požadované informácie. 

K bodu 5 –
Žilinský samosprávny kraj neeviduje sumy pridelené neziskovým organizáciám, ktoré svojou aktivitou podporujú projekty pre deti a mládež. Bližšie Vám možno napovedia zoznamy žiadateľov (rok 2004, rok 2005, rok 2006, rok 2007). 

K bodu 6 –
Rozhodnutie o pridelení dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č.4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja prináleží predsedovi ŽSK na základe odporúčania vecne príslušnej komisie a finančnej komisie. 

K bodu 7 –
Subjekt, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný predložiť odboru financií Úradu ŽSK vyúčtovanie akcie, na ktorú mu bola pridelená. K správe o vyúčtovaní sú povinní predložiť kópie účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie. Takýmto spôsobom kontrolujeme použitie poskytnutých finančných prostriedkov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.02.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky