9-05

Na základe prechodu kompetencií v oblasti zdravotníctva v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, v nadväznosti na zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v platnom znení, ako aj zákona NR SR č. 302/2001 Z. Z. o samospráve VÚC prešli od 1.1. 2003 do pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja štyri nemocnice s poliklinikou II. typu a sedem polikliník, medzi ktoré patrí aj Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne.

K bodu 1 -

Názov: Nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nadašiho - Jégé
Sídlo: Nemocničná č.1944/10, Dolný Kubín
IČO: 00634905

K bodu 2 -

Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky zriaďovacou listinou č. j. 1970/1991 - A/VI - 1 zo dňa 14.06.1991.

Zriaďovacia listina bola viackrát zmenená a doplnená a to:
1. MZ SR č. 3909/2001-A zo dňa 11.12.1991,
2. č. M/1859/2001 a č. SOČ-848/2001/Práv-So zo dňa 18.apríla 2001,
3. zmena zriaďovacej listiny č. 2003/01028 zo dňa 10.02.2003 vydanú Žilinským samosprávnym krajom,
4. oprava zmeny zriaďovacej listiny č. 2003/01028-1 zo dňa 19.05.2003,
5. rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín č. j. 2004/02813 zo dňa 05.05.2004.

NsP v Dolnom Kubíne je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ako príspevková organizácia vyššieho územného celku a financovaná je v zmysle §24 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, s osobitým dôrazom na ods.7 citovaného paragrafu a z príspevkov jednotlivých zdravotných poisťovní na základe dojednaných zmluvných cien.

K bodu 3 -

Štatutárnym orgánom NsP v Dolnom Kubíne je riaditeľ MUDr. Ostrihoň Miloslav, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie.
Zároveň vám oznamujeme, že Žilinský samosprávny kraj neeviduje adresu trvalého bydliska hore uvedeného MUDR. Miroslava Ostrihoňa.

K bodu 4 a 5 -

Nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne do 31.12.2006 nepotrebuje povolenie na výkon zdravotníckeho povolenia a riadi sa zriaďovateľskou listinou uvedenou v bode 2).
Jej činnosť v zriaďovateľskej listine bola vymedzená na poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno - preventívnej starostlivosti.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky