9-04

K bodu 1 -

- čísla služobných mobilných telefónov – predseda – 0907/881 200
- podpredseda – 0905/443 970
- riaditeľ úradu – 0907/854 037

- predseda, podpredseda a riaditeľ úradu majú na služobných mobilných telefónoch mesačne k dispozícii paušály 260+, čo vo finančnom vyjadrení činí 999,-Sk + 19% DPH.

K bodu 2 -

Služobné čísla automobilov ŽSK a spotreba za posledné tri mesiace na týchto automobiloch vyjadrená v Sk:

ZA-X-140 37.480,– Sk
ZA-159-BI 47.571,– Sk
ZA-076-BO 16.877,50 Sk
ZA-472-BI 4.174,– Sk
ZA-671-BK 5.029,– Sk
ZA-662-BK 3.051,– Sk
ZA-623-BN 15.843,– Sk
ZA-649-BN 11.161,50 Sk
ZA-764-BO 4.435,– Sk
ZA-638-BO 22.499,– Sk

Ko bodu 3 -

Výška platu predsedu, podpredsedu a riaditeľa úradu:

Predseda – v zmysle z. č. 438/2001 o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja a § 3 je výška platu predsedu Žilinského samosprávneho kraja 55.900,– Sk mesačne.
Podpredseda – zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja na 2. zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 6.2.2002, uznesením č.2/2002 schválilo odmeňovanie podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Milana Gavláka vo výške 30.000,– Sk mesačne. Predseda kraja je oprávnený túto odmenu zvýšiť maximálne do výšky 50 % určenej odmeny.
Riaditeľ úradu – plat je stanovený v zmysle z. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle vykonávanej pracovnej činnosti, započítanej praxe a dosiahnutého vzdelania je zaradený do 13. platovej triedy a 12. platového stupňa, čo vo finančnom vyjadrení činí 15.740,- Sk mesačne.

UPOZORNENIE – Mzda, ktorá je stanovená na základe zákona podľa všeobecne dostupných tabuliek a osobným ohodnotením, resp. odmenami sa chápe ako základná mzda zamestnanca určená podľa zákona a nie je osobným údajom, na rozdiel od príplatku alebo odmeny, ktorý je povinná osoba oprávnená sprístupniť len s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

- informácie o udelení odmeny za posledné tri mesiace predsedovi, podpredsedovi a riaditeľovi úradu, ako aj to, kedy, v akej výške a s akým odôvodnením sú predmetom ochrany osobných údajov a bez udelenia súhlasu dotknutých osôb nie je možné ich sprístupniť

K bodu 4 -

Počet žiadostí o sprístupnenie informácie doručených na Mestský úrad v Žiline od začiatku roka 2004 si musíte zistiť na Mestskom úrade v Žiline, túto evidenciu nemáme k dispozícii.
Žiadosti o informácie v zmysle z. č. 211/2000 Z. z. doručené na Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) od začiatku roka 2004:
- počet - 25 žiadostí,
- vyhovené – 24 žiadostiam – písomné poskytnutie informácie,
- 1 žiadosť – postúpená na vybavenie na vecne príslušný úrad,
- odvolanie nebolo podané u žiadnej z týchto žiadostí,
- jednotlivé žiadosti sa týkali najmä týchto informácií: zariadenia v pôsobnosti ŽSK, rozpočet ŽSK, zoznam rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti ŽSK, výška platu župana, rozdelenie dotácie na sociálne služby pre ŽSK na r. 2004 podľa ŠR, financovanie kultúrneho cestovného ruchu, informácie potrebné pre spracovanie žiadostí o podporu štrukturálnych fondov, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK, analýza a koncepcia rozvoja cestovného ruchu v ŽSK, organizačná štruktúra, záverečný účet, postup pri zriaďovaní neštátneho detského domova, voľné pracovné miesta na Úrade ŽSK, výberové konania, zasadnutia zastupiteľstva ŽSK a všeobecné informácie o ŽSK.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky