87/09

K bodu 1-
Výška platu predsedu je stanovená zákonom č. 438/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a to konkrétne v § 3 citovaného zákona. Plat predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „predseda“) je jednozložkový a v súčasnosti je jeho výška stanovená na 3 188 € (96 041,63 Sk). Čistý plat po odpočítaní odvodov a dane predstavuje 2 332,77 € (70 277,92 Sk).

K bodu 2-
Predsedovi nemožno schvaľovať žiadne odmeny, preto mu nebola ani žiadna vyplatená. Raz za polroka má vyplatený ďalší plat stanovený v súlade s podmienkami podľa § 4 zákona č. 438/2001 Z.z.. Predsedovi boli podľa citovaného zákona v rokoch 2006, 2007 a 2008 vyplatené 2 ďalšie platy a v roku 2009 jeden ďalší plat.

K bodu 3-
Predseda používa služobné vozidlo podľa nároku v zmysle § 7 ods. (1) písm. a) zákona č. 438/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Používa tiež služobný telefón podľa nároku v zmysle § 7 ods. (1) písm. a) citovaného zákona. Podľa toho istého paragrafu ods. (4) prináleží predsedovi paušálna náhrada v sume 4% z jeho platu, t.j. 127,60 € (3 844,80 Sk) mesačne na pokrytie nevyhnutných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu. Predsedovi nie sú vyplácané ani poskytované žiadne plnenia nad rámec zákona č. 438/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

K bodu 4-
Podpredsedovia Žilinského samosprávneho kraja sú zvolení v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov z radov poslancov a neboli uvoľnení z doterajšieho zamestnania na výkon verejnej funkcie (nepožiadali o to). Ako poslanci už poberajú zákonom stanovenú maximálnu výšku odmeny, preto im nemôže byť poskytnutá iná odmena ani plat. Paušálne príplatky sú im poskytované ako poslancom podľa schváleného uznesenia zastupiteľstva vo výške 62,4 € (1 879,86 Sk) ako paušálny mesačný príplatok k náhradám cestovných výdavkov.

K bodu 5-
Vzhľadom na to, že poslanci už poberajú zákonom stanovenú maximálnu výšku odmeny,
nemôže im byť poskytnutá iná odmena ani plat.