85-08

K bodu 1-

V zmysle ustanovenia § 11 odsek 6) zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení je uvedené: „Každý má právo na výber poskytovateľa.“ Pri zmene poskytovateľa občan nie je povinný uvádzať dôvod. 

V § 23 toho istého zákona je uvedené „Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti je poskytovateľ (lekár) povinný odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi .“ 

V praxi to znamená keď sa pacient dohodne s iným lekárom, že ho zoberie do starostlivosti, tento nový lekár si vyžiada zdravotnú dokumentáciu od predchádzajúceho lekára a ten musí do siedmich dní zdravotnú dokumentáciu odoslať novému poskytovateľovi. 

V prípade, že pacienta nechce zobrať do starostlivosti žiadny lekár, nakoľko lekár má tiež právo odmietnuť pacienta (definované zákonom) tak platí ustanovenie §2 ods.) 23 citovaného zákona, na základe ktorého si pacient zistí na Žilinskom samosprávnom kraji ktorému lekárovi bola pridelená ulica, mesto, obec v ktorej má občan miesto trvalého pobytu a tento lekár či už stomatológ, gynekológ, všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast pacienta musí do starostlivosti zobrať. Zdravotné obvody sú uverejnené aj na web stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk v časti Úrad ŽSK, Odbor zdravotníctva.