83/09

K bodu 1- (oblasť sociálnych vecí) 

- zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. uzatvára v zmysle § 74 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách poskytovateľ sociálnej služby (verejný alebo neverejný) s prijímateľom sociálnej služby (klientom). Z toho dôvodu Vám odporúčame osloviť niektoré zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, resp. niektorého z neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.
- zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby je v kompetencií obcí.
- zmluva o poskytovaní prepravnej služby je v kompetencií obcí.
- Žilinský samosprávny kraj nemá k dispozícii zmluvu o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb.
- Žilinský samosprávny kraj nemá k dispozícii zmluvu o zriadení sociálnych služieb (domov sociálnych služieb, detský domov, krízové stredisko, resocializačné stredisko). 

K bodu 2- (oblasť zdravotníctva)
 
- podklady na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a lekárenskej starostlivosti sú zverejnené na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk, v záložke Oznamy, v časti Formuláre, tlačivá a žiadosti.
- zmluvy podľa zákonov a paragrafov uvedených v žiadosti o informácie nemá Žilinský samosprávny kraj k dispozícii. V uvedených ustanoveniach je len uvedené, na ktoré zdravotnícke zariadenia vydáva povolenie samosprávny kraj.

K bodu 3- (oblasť školstva)
 
- podľa § 19 – 23 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zriaďovanie a zrušovanie škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania alebo pracovník praktického vyučovania) sa nevystavujú zmluvy, ale zriaďovacie listiny, ktoré vydáva zriaďovateľ po splnení určitých podmienok.
- § 2 písm. g) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky sa vzťahuje na základné školy, ktoré zriaďuje obec.

K bodu 4- (oblasť dopravy) 

V prílohe č. 1 a prílohe č. 2 tejto odpovede Vám zasielame žiadosť o udelenie dopravnej licencie a zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej autobusovej pravidelnej doprave (prímestskej) na území Žilinského samosprávneho kraja. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.10.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky