80-08

K bodu 1-

Podľa pedagogickej dokumentácie študijného odboru 6323 6 00 hotelová akadémia pre stredné odborné školy, ktorú schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 31. mája 2007 pod číslom CD-2007-10430/21515-1:093 s platnosťou od 1. septembra 2007 začínajúc prvým, druhým, tretím a štvrtým ročníkom sú študenti 4. ročníka hotelovej akadémia povinní absolvovať 6 vyučovacích hodín praxe za týždeň t.j. 210 hodín.

Povinná prax sa realizuje v súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a odborných učilištiach, schválenú MŠV SR dňa 15. decembra 1994 pod č. 5651/1994-212 (ďalej len Výklad). Je samostatným vyučovacím predmetom, alebo je súčasťou ostatných vyučovacích predmetov. Člení sa na učebnú a odbornú prax. Učebnú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením učiteľa a odbornú prax pod priamym vedením prevádzkových pracovníkov – inštruktorov. Obsahom odbornej praxe v druhom a treťom ročníku je učivo predmetov technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov, v štvrtom a piatom ročníku je učivo predmetu hotelový a gastronomický manažment. V čase prázdnin a vo voľných dňoch žiaci 2., 3. a 4. ročníka povinne absolvujú ďalšie 4 týždne odbornej (prázdninovej) praxe t.j.140 hodín, ktoré sú podmienkou postupu do vyššieho ročníka.

Škola nie je povinná poskytnúť študentom náhradné voľno za prácu počas prázdnin a voľných dňoch.

Rozdelenie povinnej praxe počas školského roka stanovuje škola.

Praktické vyučovanie žiakov 1. ročníka v študijnom odbore hotelová akadémia sa realizuje v súlade Zákona 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Praktické vyučovanie žiakov 4. ročníka hotelovej akadémie sa realizuje v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 80/91 Z.z. o stredných školách.