8-08

K bodu 1 –
Pri porovnaní rokov 2005 a 2008 (porovnanie priemerného zárobku) bol nárast miezd na úseku sociálneho zabezpečenia o 23,43%. Pri porovnaní tých istých období bol nárast miezd na Úrade ŽSK o 38,53%. Túto skutočnosť ovplyvnilo personálne obsadenie pracovníkov miest na Odbore SO/RO a zastúpenie Žilinského samosprávneho kraja zamestnancom v Bruseli.
Zamestnanci Úradu ŽSK od 1. januára 2007 majú v súlade so zákonom určovanú mzdu podľa vlastného poriadku odmeňovania zamestnancov ŽSK, ktorý bol schválený Uznesením 8 na 10. zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja dňa 19.decembra 2006. Do tohto termínu mali zamestnanci mzdu určovanú v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

K bodu 2 –
Pre rok 2009 nie je plánovaný nárast miezd oproti roku 2005 o 126% , ale o 49,36 %, čo je o 7,8% viac ako v roku 2008 (priemerný zárobok na zamestnanca). Rozpočet na rok 2009 je orientačný, nezáväzný a bude podliehať schvaľovaniu na zasadnutí Zastupiteľstva ŽSK v roku 2008. 

K bodu 3 –
Priemerný zárobok zamestnancov ŽSK za rok 2007 dosiahol výšku 26 971,- Sk a za rok 2005 dosiahol výšku 21 480 ,- Sk.

K bodu 4 –
Nie je pravdou, že by niektorý vedúci odboru dostal ročnú odmenu vo výške šesťcifernej sumy. Na poznámku „neobvykle priepastných“ rozdielov medzi jednotlivými stupňami riadenia uvádzame, že podiel vyplatených odmien za rok 2007 medzi manažmentom a ostatnými zamestnancami sa zvýšil oproti odmenám v roku 2005 o 7,83% v prospech ostatných zamestnancov, čo znamená, že „priepastné rozdiely“ sa znížili oproti minulosti a radoví zamestnanci mali vyššie odmeny. Najvyššia koncoročná odmena vyplatená zamestnancovi na Úrade ŽSK bola vo výške 170 000,- Sk.