8-05

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. § 3 ods. (1) v platnom znení má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Nakoľko Vaša otázka nenapĺňa charakter žiadosti o informáciu, ale o výklad jednotlivých ustanovení Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2005, doporučujeme Vám obrátiť sa na Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, prípadne na MPSVaR SR.

Stanovisko Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja k systému financovania základných a stredných škôl a školských zariadení:

V súlade so Zákonom NR SR č. 597//2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 2/2003 Z. z. a Nariadenia vlády č. 758/2004 Z. z., ktorými sa upravujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, sú pre školy a školské zariadenia normatívne určené finančné prostriedky na osobné a prevádzkové náklady. Z pridelených finančných prostriedkov na osobné náklady musí riaditeľ v prvom rade zabezpečiť všetky nároky zamestnancov vyplývajúce zo zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .Prevádzkový normatív na rok 2005 nepostačuje pokryť reálne prevádzkové náklady škôl.
V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2005 boli vyšpecifikované niektoré pracovné podmienky a podmienky zamestnania, ktoré riaditelia škôl, vzhľadom na pridelenú výšku normatívnych finančných prostriedkov, nemôžu plniť. Zriaďovateľ- ŽSK, rozdelil všetky finančné prostriedky, ktoré mu Ministerstvo školstva SR cez KŠÚ v Žiline pridelilo.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky