79/09

K bodu 1-

Konanie o vydanie povolenia, dočasné pozastavenie povolenia a zrušenie povolenia je upravené v ust. § 21 až § 26 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoch. Zrušenie povolenia upravuje ust. § 19 citovaného zákona, podľa ktorého orgán príslušný na vydanie povolenia (Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, príslušný samosprávny kraj):
- zruší povolenie, ak držiteľ povolenia požiada o zrušenie povolenia (žiadosť je potrebné dať minimálne dva mesiace pred ukončením),
- prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia,
- získal povolenie na základe nepravdivých údajov,
- neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia,
- nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia, alebo v tejto lehote nepreukázal orgánu na vydanie povolenia splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia,
- určil náhradného odborného zástupcu v rozpore s týmto zákonom, alebo v oznámení o určení náhradného odborného zástupcu uviedol nepravdivé údaje,
- na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby používa ambulanciu záchrannej zdravotnej služby bez platného technického osvedčenia vozidla.

Ďalej možno zrušiť povolenie, ak držiteľ povolenia závažným spôsobom, alebo opakovane porušuje povinnosti ust. v § 79 ods.1 písm. a) až d ), a ak ide o závažné alebo opakované porušenie niektorej z povinností podľa § 79 ods.1 písm. a) až c) aj na návrh úradu pre dohľad. Orgán na vydanie povolenia sa o porušeniach dozvedá zo svojej kontrolnej činnosti a podnetov od občanov prípadne z úradu pre dohľad a v prípade zdravotného stavu a licencie na výkon povolania od príslušnej komory.

K bodu 2-
Podľa ust. § 7 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, lekársku službu prvej pomoci (ďalej LSPP) vykonávajú poskytovatelia poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť, špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu LSPP. LSPP všeobecnej ambulancie sa vykonáva aj formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje. LSPP sa vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ktorý obsahuje miesto výkonu LSPP, čas vykonávania LSPP a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania LSPP v období, na ktorý sa rozpis vyhotovuje.
Poskytovateľ LSPP pre deti a dorast a pre dospelých v Námestove - Oravská poliklinika Námestovo spĺňa všetky podmienky na poskytovanie LSPP. Má vydané príslušné povolenie. Povinnosť vykonávať LSPP majú všeobecní lekári pre dospelých, deti a dorast a zubní lekári. Sú vyhotovené zoznamy poskytovateľov o zaradení do LSPP s časom i miestom výkonu, schválené samosprávnym krajom. Platby za vykonávanú LSPP je potrebné dohodnúť s prevádzkovateľom ambulancií LSPP. Tie sú prevádzkovateľovi LSPP hradené zdravotnými poisťovňami a sú limitované cenovými výmermi.