78/09

K bodu 1- 


Riaditeľom odborov boli vyplatené odmeny ako motivačná zložka mzdy v zmysle interných predpisov a to na základe zhodnotenia krátkodobého pracovného výkonu za 1. štvrťrok 2009. V ďalšom období im už neboli vyplatené žiadne odmeny. Odmeny riaditeľov za 1.štvrťrok 2009 podľa jednotlivých odborov:

odbor SO/RO pre ROP 1 000,- €
odbor dopravy 812,- €
odbor organizačný 1 306,- €
odbor regionálneho rozvoja 792,- €
odbor financií 0,- €
odbor školstva 533,- €
odbor zdravotníctva 763,- €
odbor vnútornej správy 1 304,- €
odbor kultúry 809,- €
odbor sociálnych vecí 1 012,- €
odbor informácií a zahraničných vzťahov 1 656,- €
centrálna koordinačná jednotka 753,- €

K bodu 2-
Priemerný čistý zárobok zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja za 1.polrok 2009 vrátane odmien, príplatkov (za sviatok, za sobotu-nedeľu, za nadčas, za prácu v noci,...), náhrad príjmu a pohotovostí v zmysle platných predpisov činí: 665,- € mesačne.

K bodu 3-
V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám boli oslovení za účelom vydania súhlasu na zverejnenie osobných údajov tí zamestnanci odboru školstva a odboru sociálnych vecí, ktorí nie sú na vedúcich pozíciách a teda nie je povinnosťou tieto údaje zverejniť,

Zo záverov vyplynulo, že ani jeden z oslovených zamestnancov nedal súhlas k zverejneniu jeho údajov ohľadne vyplatenej motivačnej zložky mzdy – odmeny. Z tohto dôvodu uvádzame iba vyplatené odmeny vedúcim oddelení odboru školstva a odboru sociálnych vecí za rok 2009:

- odbor školstva – vedúci oddelenia metodiky a riadenia 1 255,-€
- odbor školstva – vedúci oddelenia ekonomických činností a projektov 996,-€
- odbor sociálnych vecí – vedúci oddelenia sociálnej pomoci 1 336,-€
- odbor sociálnych vecí – vedúci oddelenia sociálnych služieb 1 647,-€

K bodu 4-
Riaditeľom všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti za oblasť sociálnych služieb boli v roku 2009 vyplatené v hrubom odmeny v úhrne 16 580,-€, čo predstavuje v priemere na jedného riaditeľa sumu 637,69 €.