78-08

K bodu 1-

V období od 15.8.2008 – 15.11.2008 sa konal projekt Zvýšenie kvalifikácie lekárov v Žilinskom samosprávnom kraji v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Aktivity v projekte boli nasledovné:

1. Podpora špecializovaného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v samosprávnom kraji.
2. Vypracovanie a predloženie analýzy stavu ľudských zdrojov zdravotníckych pracovníkov v samosprávnom kraji Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“).

Do uvedeného projektu bolo zapojených 26 lekárov zo zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR (NsP Žilina, MFN Martin), v pôsobnosti ŽSK (Kysucká NsP Čadca, Hornooravská NsP Trstená, Dolnooravská NsP L. Nadáši – Jégeho Dolný Kubín, Liptovská NsP Liptovský Mikuláš) a neštátne zdravotnícke zariadenia v ŽSK.

Do projektu bolo zapojených 6 stomatológov, 1 lekár v odbore klinická onkológia, 4 všeobecní lekári, 15 lekárov z odboru anestéziológia a intenzívna medicína.

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – lekárov, ktorí pôsobia v Žilinskom kraji. V súvislosti s reštrukturalizáciou zdravotníctva došlo k fenoménu odchodu lekárov do zahraničia za výhodnejším finančným ohodnotením, čím vznikol v Žilinskom kraji nedostatok lekárov v určitých odboroch, ako je všeobecné lekárstvo, stomatológia, anesteziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, klinická imunológia a alergológia. Z uvedených dôvodov vznikla potreba, chýbajúce špecializácie lekárov doplniť a stabilizovať. Projekt mal za úlohu podporiť dostupnosť komplexnosť a zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji. Účelom realizácie bolo doplnenie a stabilizácia chýbajúcich špecializačných odborov lekárov.

Cieľom projektu bolo prispieť k zabezpečeniu stabilizácie lekárov v tých zdravotníckych zariadeniach, ktoré zamestnávajú zdravotníckych pracovníkov, študujúcich v špecializačnom štúdiu, čím sa zvýši bonita zdravotníckych zariadení. V súčasnom období budujú zdravotnícke zariadenia systémy kvality, kde neodmysliteľnou podmienkou sú vysoko kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci. Dopĺňanie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov je nosnou témou tohto projektu.

Oprávnené výdavky na projekt predstavovali 1 970 940,- Sk (65 423,222 eur). Schválená výška nenávratného finančného príspevku bola 1 872 393,- Sk (62 152,061 eur). Žilinský samosprávny kraj spolufinancoval projekt vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 98 547,- Sk (3271,1611 eur).

Výdavky za projekt zahŕňali:
- refundáciu miezd + odvody za zamestnávateľa,
- publicitu,
- analýzu vzdelávacích potrieb,
- koordinácia projektu a podporné aktivity.

1. Refundácia miezd (16 450,- Sk/mesiac (546,040 eur/mesiac)) + odvody za zamestnávateľa (5 790,- Sk/mesiac (192,193 eur/mesiac)) = 22 240,- Sk/mesiac (738,233 eur/mesiac). Výška refundovanej mzdy 26 lekárom v priebehu 3 mesiacov predstavuje 10 platovú triedu a prvý platový stupeň podľa nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z..
2. Náklady na publicitu predstavovali 29 500,- Sk (979,221 eur).
3. Analýza vzdelávacích potrieb, bola podmienkou zúčastnenia sa výzvy na projekt Zvýšenie kvalifikácie lekárov v Žilinskom samosprávnom kraji v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Náklady na analýzu tvorili 100 000,- Sk ( 3 319,392 eur).
4. Koordinácia projektu a podporné aktivity tvorili náklady vo výške 106 720,- Sk (3 542,455 eur).