77/09

K bodu 1,2,3

Zoznamy priemyselných parkov a rozvojových výrobných zón sú uverejnené na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk  v časti Územný plán VÚC Žilinského kraja, Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN VÚC Žilinského kraja http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=9991, v kapitole 2.8.5. Priemyslené parky a rozvojové výrobné plochy.