76-08

K bodu 1

Aktuálne informácie o verejnom obstarávaní na tovary, služby a práce sa nachádzajú na stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk v záložke Úrad ŽSK, Odbor vnútornej správy, Náplň činnosti odboru, kde sa nachádza položka Výzva na predloženie ponúk . Na stránke Žilinského samosprávneho kraja však v súčasnosti nie je vyvesené žiadne verejné obstarávanie.


K bodu 2

Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti nepripravuje výberové konanie týkajúce sa dodávateľa leteniek príp. služieb cestovnej kancelárie.

V súčasnosti je možné zapojiť sa do spoločnej výzvy DOP2008-SIP001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu začínajúcich podnikateľov, ktorú vyhlasujú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR). Dátum uzávierky výzvy je 28. novembra 2008. Administráciu tejto výzvy zabezpečuje Sociálna implementačná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OP ZaSI v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre OP KaHR. Za oprávnené sa považujú projekty zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie tvorby pracovných miest zamestnanosti a adaptability zamestnancov. Nakoľko ide o spoločnú výzvu v rámci dvoch operačných projektov, projekt musí bezpodmienečne obsahovať kombináciu oprávnených aktivít oboch operačných programov. Pomoc je určená subjektom súkromného sektora podliehajúcim pravidlám Schémy podpory pre začínajúcich podnikateľov DM-2/2008 (schéma pomoci de minimis). Oprávneným územím je región Západné Slovensko (Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj) a Východné Slovensko (Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj). Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku. Indikatívna výška finančných prostriedkov tvorených zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevku zo Štátneho rozpočtu SR vyčlenená na danú výzvu predstavuje sumu 600 miliónov Sk (19 916 351,32 EUR). Minimálna výška pomoci pre žiadateľov je 5 000 EUR na jeden projekt, maximálna výška predstavuje 200 000 EUR. Pomoc poskytnutá jednému prijímateľovi nesmie prekročiť 50% z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

Bližšie informácie o výzve DOP2008-SIP001 

V súčasnosti je možné zapojiť sa aj do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorú vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Jednou z oprávnených aktivít je výstavba nových zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení pre cestovný ruch a historických objektov slúžiacich na účely cestovného ruchu na území Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o výzve v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR)


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.11.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky