74-08

K bodu 1

Žilinský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti jedno krízové stredisko:

1. Názov krízového strediska: Krízové stredisko Pálkovo centrum
2. Adresa: Komenského 22, Liptovský Mikuláš
3. Účel zriadenia: vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Kapacita: 10 miest s prechodným pobytom
5. Kontaktná osoba: Mgr. Ján Palider