73/09

K bodu 1-

Vzhľadom na skutočnosť, že Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je zriaďovateľom veľkého počtu organizácií na celom území Žilinského kraja, nie je možné paušalizovať a presne stanoviť výšku odplaty (poplatku) za 1 m² plochy pre umiestnenie reklamného panela resp. za 1 ks pripevneného reklamného panela. Prihliadnuc na osobitosti jednotlivých regiónov Žilinského kraja, priestorov resp. plôch určených pre umiestnenie reklamných panelov, ich finálne umiestnenie, vzhľadom na veľkosť a dobu umiestnenia týchto reklamných panelov ako aj ďalšie okolnosti, je určenie výšky odplaty za umiestnenie reklamných panelov vždy predmetom dohody medzi ŽSK ako prenajímateľom a konkrétnym záujemcom o umiestnenie reklamného panelu ako nájomcom. Pre informáciu sa výška odplaty (nájomného) za umiestnenie reklamného panelu pohybuje zhruba:

- od 150 € (4 518,90 Sk) do 360 € (10 845,36 Sk) /ročne/panel, resp.
- od 30 € (903,78 Sk) do 350 € (10 544,10 Sk) /ročne/m² prenajatej plochy.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.08.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky