71/08

K bodu 1

Názov a sídlo konečného prijímateľa:
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina

Názov individuálneho projektu (ďalej tiež „IP“):
Rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky Sobášneho paláca v Bytči v horizonte rokov
2007-2009

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku:
1) Národná kontaktný bod (t.j. národný orgán, ktorý riadi implementáciu Finančného mechanizmu EHP/ Nórskeho finančného mechanizmu v SR. V podmienkach SR plní úlohy Národného kontaktného bodu Úrad vlády SR, odbor riadenia a implementácie finančných mechanizmov) v súlade poskytne na základe žiadosti o platbu konečnému prijímateľovi sumu v celkovej výške 954 902,00 EUR, pri kurze ECB = 33,601 Sk za predposledný pracovný deň mesiaca predchádzajúceho podpisu Zmluvy, teda dňa 28.12.2007, predstavuje sumu 32 085 662,10 Sk, čo predstavuje 100% u celkových oprávnených výdavkov na realizáciu IP.

2) Nenávratný finančný príspevok poskytnutý konečnému prijímateľovi sa skladá:
a) z príspevku z Finančného mechanizmu EHP (ďalej tiež „FM EHP“) 405 834,00 EUR, t. j. 13 636 428,23 Sk (42,5% z nenávratného finančného príspevku),
b) z príspevku z Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej tiež „NFM“) 405 833,00 EUR, t. j. 13 636 394,63 Sk (42,5% z nenávratného finančného príspevku),
c) z príspevku zo štátneho rozpočtu 71 617,50 EUR, t. j. 2 406 419,62 (7,5 % z nenávratného finančného príspevku) k príspevku z FM EHP,
d) z príspevku zo štátneho rozpočtu 71 617,50 EUR, t. j. 2 406 419,62 (7,5 % z nenávratného finančného príspevku) k príspevku NFM.

Ciele a ukazovatele IP - verzia na stiahnutie