7/10

K bodu 1-

Žrebovanie prebehlo dňa 23.1.2010 o 15.00 hod. v expozícii Žilinského samosprávneho kraja (hala B2, stánok č. 400), počas veľtrhu ITF Slovakiatour Bratislava, za prítomnosti štyroch zástupcov Považského a Liptovského múzea a dvoch zástupcov Žilinského samosprávneho kraja. Do žrebovania boli zaradení všetci, ktorí odovzdali správne vyplnené kvízové lístky pracovníkom pri informačných pultoch v expozícii Žilinského samosprávneho kraja. Vyžrebovaní účastníci kvízu boli telefonicky kontaktovaní o cene.

K bodu 2-

Výherná listina nie je zverejnená, nakoľko účastníci kvízu nám neposkytli súhlas na zverejnenie ich osobných údajov. Každý účastník kvízu po vyplnení kvízového lístku bol informovaný o správnosti jednotlivých odpovedí a zároveň o tom, či jeho kvízový lístok bude zaradený do žrebovania, kedy sa uskutoční žrebovanie, ako aj o tom, že len vyžrebovaní budú telefonicky kontaktovaní.

Záverom uvádzame, že kvíz nemal charakter súťaže a účastník kvízu nemá právny nárok na cenu. V prípade opakovaných dotazov účastníkov kvízu Vás žiadame odporučiť týchto priamo na odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja, Bc. Iveta Chabadová, riaditeľka odboru, tel. č. 041-5032356.