7/09

K bodu 1-


V časti V. Vozidlá oslobodené od dane Všeobecne záväzného nariadenie Žilinského samosprávneho kraja číslo 10/2007 o zdanení motorových vozidiel sa znížená sadzba dane vo výške 20 % u vozidlách používaných výhradne v poľnohospodárskej výrobe nevzťahuje na vozidla určených na podnikanie, ktoré spĺňajú limity úrovne EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5.