69/09

K bodu 1-

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 111/2007, ktorá bola uzatvorená medzi spoločnosťou TORA, spol. s r. o. a Strednou odbornou školou dopravnou, Martin – Priekopa, bola uzatvorená na dobu určitú od 01. 10. 2007 do 31. 12. 2008.