65-08

K bodu 1

Fyzioterapeut môže samostatne podnikať v prípade, ak mu bude vydaná licencia, o ktorú žiadateľ musí požiadať Slovenskú komoru fyzioterapeutov vydávajúcu licenciu zdravotníckym pracovníkom v povolaní fyzioterapeut. V prípade vydania licencie je potrebné požiadať o povolenie Žilinský samosprávny kraj, ktorému žiadateľ predloží nasledovné podklady na vydanie povolenia na prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia – zák. č. 578/2004 Z. z. - § 13 lekári – fyzická osoba:
- žiadosť o vydanie povolenia – uviesť meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, IČO, druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

K žiadosti je potrebné doložiť:
- právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon povolania,
- doklad o vlastníctve priestorov alebo nájomná zmluva,
- kladný posudok príslušného úradu verejného zdravotníctva (hygiena) k priestorom – právoplatný,
- čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nebolo zrušené povolenie z dôvodov ustanovených v § 19 ods. 1. písm. c) a d) zák. č. 578/2004 Z. z. a že údaje uvedené v žiadosti a predložené listiny sú pravdivé,
- ordinačné hodiny potvrdené obcou – neoverené.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.10.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky