63/09

K bodu 1-Prevod vlastníctva majetku Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) upravuje § 9a novely zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov. Pri odkúpení majektu je potrebné vyjadrenie jeho správcu. Na základe vyššie spomenutého vyjadrenia je potrebné podať žiadosť o odkúpenie na Žilinský samosprávny kraj. Postup Žilinského samosprávneho kraja o kúpu nehnuteľností je nasledovný:

- odbor vnútornej správy ŽSK pripraví podklady do Zastupiteľstva ŽSK, ktoré rozhodne o ďalšom naložení s majetkom, vrátane navrhnutej ceny,

- v prípade schválenia prevodu nehnuteľnosti Zastupiteľstvom ŽSK, Úrad ŽSK vypracuje kúpnu zmluvu, ktorú zašle kupujúcemu na podpis,

- náklady spojené s prevodom nehnuteľností (znalecký posudok - vypracovanie zabezpečuje predávajúci, geometrický plán, výpis z listu vlastníctva, atď.) znáša kupujúci v zmysle ust. § 12 Smernice 8/2004 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK a sú samostatným článkom kúpnej zmluvy,

- po zaplatení kúpnej ceny návrh na vklad vlastníckeho práva na správe katastra podáva predávajúci a kúpna zmluva je účinná po zavkladovaní na správe katastra.