62/09

K bodu 1-

V zmysle Čl. IV. ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 15/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení dodatku č. 1, určenie výšky zápisného a školného na štúdium, v rámci určeného rozpätia, je v kompetencii riaditeľa školy, ktorého súčasťou je jazyková škola. 

K bodu 2-

V prípade odpustenia časti školného, prípadne zľavy, musí zákonný zástupca neplnoletého poslucháča písomne požiadať zriaďovateľa jazykovej školy, a to podľa postupu uvedeného v časti III. Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 15/2008 http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=189.