60/09

K bodu 1-

K bodu 2, 3 -

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je zriaďovateľom 23 kultúrnych organizácií šiestich typov (múzeá, galérie, knižnice, kultúrne strediská, hvezdárne a divadlá). Kultúra v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je konkurencieschopná – v rámci Slovenska i so zahraničím. V roku 2008 bol vytvorený Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry zameraný na finančnú podporu kultúry (VZN ŽSK 12/2008), v rámci ktorého sú od roku 2008 ročne poskytované účelové dotácie – nenávratné finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu ŽSK na podporu kultúry.
V roku 2008 bolo realizované:
- montáž dopravného značenia pri hlavných cestných ťahoch a diaľniciach ku kultúrno- turistickým cieľom: Archeoskanzen Havránok, Budatínsky hrad, Hrad Likava, Hrad Strečno, Oravský hrad, Kaštieľ Oščadnica, Kaštieľ Radoľa, Skanzen Pribylina, Skanzen Vychylovka, Slanický ostrov umenia, Sobášny palác Bytča, Radenov dom Čičmany, Kaštieľ Divinka.
- osadenie objektov informačnými tabuľami umiestnenými priamo pri objektoch.

V roku 2008 bolo slávnostne uvedené do prevádzky osvetlenie Oravského hradu v Oravskom Podzámku. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na osvetlenie Hradu Budatín. Uplatňujú sa zľavy na vstupnom do jednotlivých objektov, expozícií a výstav. Plánuje sa zaviesť systém „Rodinné pasy“ pre rodiny s deťmi na území Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podstatou je vytvorenie a realizácia systému poskytovania zliav prostredníctvom zľavových kariet rodinám s aspoň jedným dieťaťom do 18 rokov, ktoré majú trvalé bydlisko v Žilinskom samosprávnom kraji. Kultúra je pravidelne prezentovaná na veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí. Kultúrne organizácie navštevujú domáci i zahraniční touoperátori a hostia - účastníci tzv. infociest – marketingového nástroja na podporu aktívneho zahraničného i domáceho cestovného ruchu. Kultúra je formou tlačových správ a prezentácií propagovaná v regionálnych, celoslovenských i zahraničných médiách (tlač, rozhlas, televízia). Kultúrne organizácie realizujú veľké množstvo podujatí a aktivít prostredníctvom cezhraničnej spolupráce. Rozsiahla projektová činnosť – kultúrne organizácie spracovávajú a po úspešnom podporení aktívne realizujú veľké množstvo projektov v oblasti investícií i soft projektov. V roku 2009 bol podporený medzinárodný projekt v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – PR 2007 – 2013: Budatín – Strumień. Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva. Výsledkami svojej činnosti patria kultúrne organizácie medzi najlepšie na Slovensku. Rozsah a kvalita expozícií, počet výstav, organizovaných podujatí a rôznorodých aktivít výrazne podporujú konkurencieschopnosť kultúry. Je dôležité vyzdvihnúť osobitosti a špecifiká v oblasti kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:

• 4 múzeá spravujú 27 stálych expozícií, z toho 2 múzeá v prírode (Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, Múzeum liptovskej dediny v Pribyline), 3 lesné železničky (Historická lesná úvraťová železnica - Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, Oravská lesná železnica – Oravská Lesná, Historická Považská lesná železnička - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline). V múzeách v prírode sú pravidelne organizované tzv. oživovacie podujatia – ukážky zvykov a obyčajov ( napr. kuchyňa starých materí, stavanie májov, .....), tvorivé dielne, ukážky tradičných remesiel a tradičného života. Múzeá vo veľkej miere organizujú netradičné podujatia – napr.nočné prehliadky Oravského hradu....).
• veľká rôznorodosť v špecializácii múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK: drotárstvo, doprava – Považské múzeum v Žiline; lesné železničky – Kysucké múzeum v Čadci, ovčiarstvo – Liptovské múzeum v Ružomberku, Goralská kultúra – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
• v kraji sa nachádza 13 hradov, z ktorých 4 hrady sú vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnych organizácií (Oravský hrad, Strečno, Budatín, Likava). V roku 2009 bol zorganizovaný odborný seminár na podporu záchranu zrúcanín hradov nachádzajúcich sa na území Žilinského kraja.
• Oravský hrad dosiahol najväčšiu návštevnosť za rok 2008 zo všetkých hradov a zámkov na Slovensku.
• Liptovské múzeum v Ružomberku v roku 2005 získalo titul Múzeum roka – udeľované Ministerstvom kultúry SR.
• v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 5 galérií (najviac zo všetkých krajov)

• Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sa v roku 2006 stala galériou roku, jej veľká výstavná sieň je najväčším výstavným priestorom svojho druhu na Slovensku.
• Oravská galéria ponúka návštevníkom atraktívnu expozíciu: Slanický ostrov umenia na Oravskej priehrade, kde sa návštevníci plavia loďou vo vlastníctve ŽSK.
• Oravská galéria v Dolnom Kubíne a Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sú v rebríčku návštevnosti na 2. a 3. mieste v rámci SR.
• v Považskej galérii umenia v Žiline bude v septembri 2009 v zrekonštruovaných moderných priestoroch otvorená nová expozícia Vincenta Hložníka.
• Bábkové divadlo Žilina je najstarším profesionálnym bábkovým divadlom na Slovensku; v dňoch 17. – 19. júna 2009 sa v Žiline uskutočnil prvý ročník slovenského bábkarského festivalu Bábková Žilina.
• po rozsiahlej rekonštrukcii bola 19. decembra 2008 opäť slávnostne otvorená prvá scéna Slovenského komorného divadla – Národný dom v Martine (národná kultúrna pamiatka) v celkovom investičnom náklade 10 752 306 € (323 924 000,- Sk).
• Slovenské komorné divadlo Martin má významný vplyv na formovanie divadelníctva na Slovensku, herecká „liaheň“, tvorivá dielňa súčasného divadla; organizuje festival Dotyky a spojenia - divadelný festival, ktorého prvý ročník sa uskutočnil v júni roku 2005, je výberový nesúťažný festival prezentujúci aktuálnu tvorbu profesionálnych divadiel na Slovensku. Ambíciou festivalu je vyhľadávať a prezentovať najzaujímavejšie a najinšpiratívnejšie divadelné produkcie, a tak vytvoriť priestor pre určenie domácich tendencií v slovenskom divadelnom umení.
• regionálne kultúrne strediská v rámci záujmovej umeleckej činnosti pravidelne každoročne organizujú regionálne, krajské postupové súťažné prehliadky v jednotlivých oblastiach: hudba, spev, tanec, výtvarné umenie, folklór, film, fotografia, divadlo....), podieľajú sa na príprave, organizačnom a finančnom zabezpečení celoslovenských súťaží a prehliadok, participujú na príprave celoslovenských festivalov – medzi najvýznamnejšie patria: Jánošíkove dni v Terchovej (Krajské kultúrne stredisko v Žiline), Folklórny festival Východná (Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši), Podroháčske folklórne slávnosti (Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne), a mnohých ďalších podujatí - – napr. Beskydské slávnosti (Kysucké kultúrne stredisko v Čadci), Scénická žatva (Turčianske kultúrne stredisko v Martine) a i.
• knižnice dosahovanými číselnými ukazovateľmi – počet knižničných dokumentov, počet registrovaných používateľov, počet návštevníkov, počet absenčných i prezenčných výpožičiek, počet výpožičiek na čitateľa a návštevníka, počet realizovaných kultúrno- výchovných, vzdelávacích a komunitných podujatí a aktivít.... sa zaraďujú na popredné miesta v rámci verených knižníc na Slovensku. Knižnice organizujú množstvo celoslovenských súťaží; v roku 2008 sa v gescii Kysuckej knižnici v Čadci uskutočnil 40. ročník celoslovenskej súťaže Jašíkove Kysuce – najstaršej literárnej súťaže na Slovensku.

Za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti sa v oblasti dopravy vyvíjajú nasledovné aktivity:
• modernizácia a obnova vozidlového parku SC ŽSK (v roku 2008 boli nakúpené tieto mechanizmy: Univerzálne nákladné motorové vozidlá (Sypače a nadstavby - 15 ks), Samohybné pracovné stroje (Rýpadlo-nakladač - 5 ks), Unierzálne traktorové nosiče (raktorové kosačky - 5 ks), Recyklátor živičných asfaltových zmení (Bagela 1 ks)
• programové vybavenie informačného a komunikačného systému AVL, ktoré umožňuje sledovanie vozidiel zimnej údržby a celého priebehu zimnej údržby. K tomuto systému sa plánuje jeho nadstavba, ktorej cieľom bude Zefektívnenie výkonu správy a údržby a zvýšenie bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách v správe Správy ciest ŽSK včasným identifikovaním rizikových faktorov v teréne ako sú napr.: poškodenie krytu vozovky, vytekanie vody na cestu, chýbajúce poklopy, uličné vpusty, znečistenie vozovky (kamene, blato, olej), pomocou moderných informačných technológií, neprejazdnosť vozovky (spadnutý strom, spadnutý stĺp), poškodené zvodidlá a zábradlie, poškodené zvislé dopravné značenie
• rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v kraji financovaná z Regionálneho operačného programu (ROP). V roku 2009 sa plánuje zrekonštruovať viac ako 150 km ciest vrátane mostných objektov a modernizácie a inovácie dopravného značenia. V r. 2010 je naplánované pokračovanie tejto rozsiahlej rekonštrukcie, kde sú plánované aj sanácie zosuvov. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie kvality a životnosti dopravnej infraštruktúry, zlepšenie stavebno – technických vlastností, zvýšenie bezpečnosti a vyrovnaním povrchu vozoviek a ich optimálnou úpravou zníženie hlučnosti.
• rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v prihraničných oblastiach s ČR financovaná z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR. V roku 2009 sa plánuje zrekonštruovať 3 km ciest a v roku 2010 sa plánuje zrekonštruovať 7,4 km ciest. Cieľom rekonštrukcie je podpora rozvoja hospodárskych a sociálnych cezhraničných štruktúr zvyšujúcich konkurencieschopnosť a zamestnanosť a zvyšovanie dostupnosti a kvality cezhraničnej infraštruktúry, ktorá podporuje kohéziu cezhraničného regiónu

Za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti sa v oblasti školstva vyvíjajú nasledovné aktivity:
• Regionálna štvorpartita pre vzdelávanie v Žilinskom samosprávnom kraji
ŽSK riešil situáciu v stredoškolskom odbornom školstve tým, že ako prvý v rámci SR zriadil „Regionálnu štvorpartitu pre vzdelávanie v Žilinskom samosprávnom kraji“ - poradný orgán predsedu ŽSK, v ktorom sú zastúpení – zástupcovia samosprávneho kraja, zástupca úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov. Hlavným poslaním štvorpartity je podpora a koordinácia odborného vzdelávania pre trh práce, zlepšenie začlenenia zamestnávateľskej sféry do systému stredoškolského vzdelávania, prijímanie opatrení pre riaditeľku odboru školstva pri úprave siete škôl a štruktúry študijných a učebných odborov v ŽSK. Účinnosťou zákona NR SR č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 01. 09. 2009) bude činnosť štvorpartity upravená Krajskou radou pre odborné vzdelávanie a prípravu.

• Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji
Žilinský samosprávny kraj realizuje od 01. 02. 2009 projekt ESF s názvom „Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom kraji“. Cieľom projektu je: a) vytvoriť pilotné centrá pri stredných odborných školách v ŽSK, ktoré budú garantovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov škôl v oblasti strojárstva, stavebníctva, lesníctva, elektrotechniky, b) vytvoriť centrá pre celoživotné vzdelávanie, c) zabezpečiť prepojenosť centier s univerzitným prostredím, d) posilňovať postavenie centier vzdelávania materiálno-technickou podporou.

• Spolupráca s úradmi práce sociálnych vecí a rodiny v Žilinskom kraji
Odbor školstva ŽSK aktívne spolupracuje s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v Žilinskom kraji; poskytované informácie dôsledne analyzuje a využíva pri racionalizácii siete škôl a školských zariadení a pri plánovaní počtu žiakov pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách pre nasledujúce školské roky.

• Spolupráca stredných škôl s partnerskými školami v zahraničí
Odbor školstva ŽSK podporuje aktivity stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v rámci medzinárodnej spolupráce – realizácia výmenných pobytov žiakov, spolupodieľanie sa na realizácii projektov, výmen pedagogických skúseností a informácií o školských systémoch. Stredné školy sa zapájajú do realizácie komunitárnych programov Európskej únie – napr. Program celoživotného vzdelávania (Comenius, Leonardo da Vinci) a program Mládež, ktorých aktivity sú zamerané na formovanie kľúčových kompetencií žiakov a úspešné uplatnenie sa na trhu práce.

• Z@ict Klaster
Z@ict Klaster je záujmové združenie právnických osôb, ktorého spoluzakladateľom je ŽSK. Jeho hlavným cieľom je stimulovať rozvoj v oblasti zamestnanosti a kvality vzdelávania a dosiahnuť zvýšenie konkurencieschopnosti tamojších inštitúcií a spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií, ako aj rozvoj celého regiónu. Odbor školstva ŽSK spolupracuje s klastrom na realizácií školení v oblasti IKT technológií, na inovácii a následnej implementácií učebných textov do učebných osnov predmetu informatika v stredných školách.

Za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti sa v oblasti sociálnych služieb vyvíjajú nasledovné aktivity:
• Žilinský samosprávny kraj je zriaďovateľom 26 zariadení sociálnych služieb, zväčša kombinovaných, ako je zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie, ale aj krízové stredisko, zariadenie núdzového bývania a útulky. Celková kapacita predstavuje približne 3500 lôžok. V porovnaní s mestami a obcami, ktoré sú taktiež zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb a majú celkovú kapacitu lôžok len 250, je ŽSK najväčším poskytovateľom sociálnych služieb v rámci kraja. Nezanedbateľný je aj podiel neverejných poskytovateľov, ktorí za finančnej participácii ŽSK zabezpečujú starostlivosť približne 500 klientom Žilinského kraja.

Oblasť zdravotníctva rieši každý samosprávny kraj iným spôsobom. Pre Žilinský samosprávny kraj je špecifikum, že má najviac zdravotníckych zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

V oblasti regionálneho rozvoja sa Žilinský samosprávny kraj v rámci inovácii zameriava hlavne realizácia pilotných aktivít definovaných Rámcovou stratégiou pre oblasť inovačného rozvoja (http://www.regionzilina.sk/files/odbory/RR/rok-2008/24-tyzden/RIS-Zilina.pdf) a to realizácia inovačného ocenenia Inovácia Žilinského kraja (ako aktivita zameraná na podporu proinovačnej kultúry (http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=10464) a podpora klastrových iniciatív (realizovane skolenia a prezentácia úspešných iniciatív napr. aj na konferencii Inovačný rozvoj regiónov (http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=10461). Aktivitou smerovanou na podporu investícii je realizácia spracovania Katalógu investičných príležitosti Žilinského kraja (http://vtpzilina.sk/kip/, resp. www.regionzilina.sk). V štádiu príprav je vytvorenie internetového portálu zameraného na problematiku inovácii – v súlade s napĺňaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ZSK – PHSR 2007 -2013. V PHSR sa problematike podnikania venuje hlavne oblasť Poznatková ekonomika – najmä strategická oblasť 2.B Dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií a 2.C Skvalitnenie výskumu a vývoja a zvyšovanie stupňa využiteľnosti ich výstupov pre prax – pričom napĺňanie cieľov je možné len v spolupráci a súčinnosti s ďalšími subjektmi. Na podporu podnikateľského prostredia sú zamerane aj projekty Post-Reconvert a TERRAIN, kde ŽSK vstupoval ako partner – aktuálne sa čaká na výsledok hodnotiaceho procesu. V oblasti podpory cestovného ruchu ma svoj význam realizácia infociest pre zahraničných touroperatorov a média ako aj prezentácia kraja na veľtrhoch cestovného ruchu (http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=9627).

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.07.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky