6/10

K bodu 1-

Počet a názvy neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálne služby v Žilinskom kraji sú uvedené na internetovej stránke www.regionzilina.sk v časti Samospráva/Úrad ŽSK/Odbor sociálnych vecí/Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb/Zoznam neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

K bodu 2-

Výška finančných prostriedkov na rok 2010 pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb predstavuje čiastku 1 683 037,- EUR. Rozpočet bol schválený jednou čiastkou, nakoľko v období jeho schvaľovania nebolo možné určiť výšku finančných prostriedkov pre jednotlivé subjekty. Druhy sociálnej služby, ktoré neverejní poskytovatelia poskytujú sú uvedené v prílohe č. 1. Prehľad o výške úhrad za poskytované sociálne služby sú uvedené v prílohe č. 2.

K bodu 3-

Kapacita jednotlivých neverejných poskytovateľov je uvedená v príloha č. 1. Evidenciu o počte čakateľov u neverejných poskytovateľov Žilinský samosprávny kraj neeviduje.