6/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) sa zapojil do informačných aktivít súvisiacich so zavedením novej meny. Odbor sociálnych vecí ŽSK distribuoval prostredníctvom kuriérskej služby 800 kusov eurokalkulačiek a 2 druhy letákov informujúcich o novej mene euro určených pre štátnych a neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb. Odboru školstva ŽSK boli doručené dva druhy letákov informujúcich o novej mene euro, ktoré boli určené pre žiakov denného štúdia v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Materiály distribuoval Krajský školský úrad v Žiline všetkým zriaďovateľom škôl. Odbor školstva ŽSK oslovil školy o potrebe ich vyzdvihnutie.

K bodu 2- 

Žilinský samosprávny kraj nevypracoval žiadne materiály s použitím elektronických súborov z DVD, ktoré poskytla Európska centrálna banka.