6-08

Paragraf 39a) ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmení neskorších zmien a doplnkov znie:
„Samosprávny kraj poskytne na roky 2007 až 2009 zriaďovateľovi podľa § 9 ods. 12 písm. b) finančné prostriedky najmenej vo výške 90 % objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja alebo najmenej vo výške 90 % finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu, ak nemá zriadenú základnú umeleckú školu alebo nezriaďuje školské zariadenie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.“

K bodu 1 -  
V hore uvedenom ustanovení je odvolanie na § 9 ods. 12 písm. b). To znamená, že ide o dotáciu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi, ktorá je prechodným ustanovením podľa § 39a) ods.2 časovo ohraničená (na roky 2007 až 2009) s percentuálnym uvedením objemu finančných prostriedkov (najmenej 90 %). Jedná sa o tú istú dotáciu.
Postup pri žiadaní dotácie, predloženie podkladov a lehoty vám boli už oznámené v predchádzajúcej odpovedi. Žiadosť spolu s podkladmi sa doručuje na odbor školstva miestne príslušného VÚC.

K bodu 2 -
ŽSK nie je zriaďovateľom školského zariadenia – školy v prírode. V takom prípade sa musí pre určenie výšky dotácie postupovať podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane a príjmov územnej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov (posledná novela NV SR č. 623/2007). Musíme však skonštatovať, že príloha č. 3a) spomínanej novely uvádza koeficienty pre žiakov (deti do 15 rokov veku), okrem toho škola v prírode sa medzi školskými zariadeniami nenachádza a taktiež vzorec na výpočet podielu na výnose dane je pre obce. Žiaci (deti) do 15 rokov financujú obce, nie VÚC.