59-08

K bodu 1-

V Žilinskom kraji v režime 24 hodín nevykonáva pohotovostnú službu žiadna lekáreň.

K bodu 2- 

Viď bod č.1

K bodu 3- 

Poskytovaniu lekárenskej pohotovostnej starostlivosti sa venuje neustála pozornosť na celom Slovensku, nakoľko pohotovostné služby lekární nie sú hradené z verejných zdrojov zdravotného poistenia, to znamená, že ich ekonomikcy znášajú lekárne z vlastných prevádzkových nákladov.
V zmysle § 68a ods. e) zák. č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov VÚC organizujú poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach po prerokovaní s príslušnou stavovskou organizáciou (miestna lekárnická komora).
Rozsah poskytovania pohotovostí lekární sa v jednotlivých okresoch ŽSK ustanovil podľa miestnych regionálnych potrieb.