58/09

K bodu 1-

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom Slovenskej republiky. Právo na vzdelávanie v základných školách má každé dieťa, ak má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije. V súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) nikoho nemožno oslobodiť od povinnej školskej dochádzky.
V súlade s § 20 ods. 5 školského zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Žiak môže absolvovať povinnú školskú dochádzku aj vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky (§ 23 písm. b) školského zákona). V súlade s § 25 ods. 1 školského zákona a § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky rozhoduje riaditeľ základnej školy.
Žiak, ktorý absolvuje školskú dochádzku osobitným spôsobom vykoná skúšky, ktoré určí riaditeľ školy, na ktorú bol žiak na území Slovenskej republiky zapísaný, a to spravidla každý rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy (§ 25 ods. 5 školského zákona).

Uvedené skúšky by žiak nemusel robiť v prípade dvojitého občianstva, pokiaľ by navštevoval školu v danom štáte podľa jeho legislatívy. Žilinský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti stredné školy a školské zariadenia (§ 9 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a nemá kompetenciu „zrušiť“ skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ základnej alebo strednej školy podľa § 25 ods. 5 školského zákona. Rozhodovanie riaditeľov základných škôl upravuje § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.06.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky