57/09

K bodu 1-

Vzdelávania lekárov v rámci ESF je možné prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie, opatrenia 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve, kde cieľom je „podporiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva“. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov má viesť k rozvoju zdravotníckych špecifických vedomostí a praktických zručností na výkon vysokonáročných a zložitých odborných, špecializovaných a certifikovaných pracovných činností v zdravotníctve, ako aj k saturácii vznikajúcich požiadaviek jednotlivých regiónov Slovenskej republiky a zdravotníckych zariadení na doplnenie chýbajúcich kapacít ľudských zdrojov.

Rámcové aktivity tohto opatrenie sú nasledovné:
• 2.2.1 Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov (špecifický cieľ 1)
• 2.2.2 Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti (špecifický cieľ 1)
• 2.2.3 Školiace aktivity súvisiace so zavádzaním nových technológií, prístrojov a zariadení
(špecifický cieľ 1)
• 2.2.4 Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov (špecifický cieľ 2)
• 2.2.5 Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve (špecifický cieľ 2)

Aktivity pre opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve vychádzajú z požiadaviek rezortu zdravotníctva na zabezpečenie implementácie zmien vo vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov súvisiacich so vstupom SR do EÚ a na realizáciu transformácie zdravotníctva. Všetky konkrétne aktivity majú napomôcť:
• k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ochrane pacienta v
transformujúcich sa zdravotníckych zariadeniach nachádzajúcich sa v procese zmien;
• k bezpečnosti pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti počas prebiehajúcej
reštrukturalizácie zdravotníckych zariadení;
• k udržaniu a zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti;
• k transformácii vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v súlade s požiadavkami EÚ.

Príklady konkrétnych aktivít:
• podpora vzdelávania priamo v zdravotníckej praxi, obnova a rozvoj špecifických kompetencií potrebných pre autonómny výkon odborných, špecializovaných a certifikovaných pracovných činností, rozvoj komunikačných zručností, tímovej spolupráce (materiálno-technické vybavenie pracovísk zdravotníckej praxe, tvorba individuálnych výmenných programov pre krátkodobé a strednodobé stáže zdravotníckych pracovníkov, ktorí už získali odbornú kvalifikáciu alebo špecializačnú kvalifikáciu a je potrebné, aby si prehĺbili, obnovili alebo rozšírili získanú kvalifikáciu, výmena školiteľov, lektorov a odborníkov priamo pre konkrétne zdravotnícke odborné činnosti zo zahraničia);
• špecializačné štúdium na doplnenie stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov,
odborné rozvojové a stabilizačné aktivity, vytváranie personálnych rezerv a strategických
plánov rozvoja ľudských zdrojov zdravotníctva v samosprávnych krajoch;
• certifikačná príprava zdravotníckych pracovníkov zameraná na výkon nových špecifických
postupov a metód v zdravotníckej praxi;
• vzdelávacie programy a aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
realizované priamo v zdravotníckej praxi určené na rozvoj a udržanie získanej kvalifikácie;
• tvorba a aktualizácia štandardných diagnostických a terapeutických postupov pre
zdravotnícku prax (postupy pre najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia alebo stavy v
populácii, pre najviac život alebo zdravie ohrozujúce ochorenia alebo stavy, pre odborne a
ekonomicky vysoko náročné ochorenia alebo stavy pacienta);
• podpora vzdelávania zameraného na prípravu zdravotníckych manažérov rôznych úrovní
(manažér vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, manažér kvality zdravotnej starostlivosti a pod.);
• dištančné vzdelávanie všetkých foriem (korešpondenčná, e-learning a pod.);
• posilnenie budovania znalostí, prenosu a výmeny skúseností medzi zdravotníckymi
organizáciami na vnútroštátnej a na medzinárodnej úrovni;
• budovanie partnerstiev na regionálnej a národnej úrovni;
• podpora zvyšovania profesionality odborných činností zdravotníckych pracovníkov;
• podpora vzdelávacích aktivít orientovaných na bezpečnosť pacienta a kvalitu v procese
poskytovania zdravotnej starostlivosti, napr.: tvorba a aktualizácia štandardných
diagnostických a štandardných terapeutických postupov do zdravotníckej praxe, tvorba
komunikačných štandardov a pod.;
• tvorba a aktualizácia obsahu ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – t.j.
vzorových špecializačných, vzorových certifikačných študijných programov, príp. vzorových programov sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (vrátane zavedenia štandardu výstupných vedomostí a zručností absolventa štúdia, kompetenčného profilu absolventa štúdia a zavedenia kreditového systému do obsahu odborného vzdelávania);
• podpora tvorby kapacít pre metodiku a systém inšpekcie v odbornej zložke vzdelávania na
stredných zdravotníckych školách, vrátane zavedenia modelu merania kvality (predpokladov a výsledkov) ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov;
• vytvorenie a realizácia modelu centra pre ekvivalenciu vzdelávacích programov pre
zdravotníckych pracovníkov v rámci Európy a tzv. tretích krajín a centra pre kontrolu a
uchovávanie dát o kvalifikačnom ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov;
• vytvorenie a realizácia modelu centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a výmenu informácií o zdravotníckych pracovníkoch (sústavné vzdelávanie, odborná zdravotnícka prax, bezúhonnosť, etika...);
• školiace aktivity súvisiace so zavádzaním nových technológií, prístrojov a zariadení.

Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok sú orgány verejnej správy:
• regionálne a miestne samosprávy,
• verejné vysoké školy,
• štátne vysoké školy,
• štátne vzdelávacie inštitúcie,
• rozpočtové alebo príspevkové organizácie štátu,
• rozpočtové alebo príspevkové organizácie VÚC.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.06.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky