56/09

K bodu 1-

Postup pri podávaní kandidátnych listín pre nezávislých ako aj straníckych kandidátov upravuje zákon č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z.