54-08

K bodu 1 - 6

Žilinský samosprávny kraj neeviduje od roku 2002 až doposiaľ žiadne súdne konania, v ktorom je účastníkom konania, a ktoré sa týkajú jeho zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobil v dôsledku výkonu verejnej moci.

Žilinský samosprávny kraj od roku 2002 až doposiaľ rovnako neviedol ani nevedie, nebol ani nie je účastníkom správneho konania týkajúceho sa zodpovednosti za škodu spôsobenú v dôsledku preneseného výkonu štátnej správy a správneho konania, ktoré sa týka zodpovednosti za škodu spôsobenú v dôsledku realizácie samosprávnych kompetencií.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.09.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky